วีซ่านักเรียน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่านักเรียน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน สหรัฐอเมริกา

 1. พาสปอร์ต อายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง (เล่มปัจจุปันและเล่มเก่า*ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า DS160 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่)
 3. รูปถ่ายสีที่มีพื้นขาว 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หรือ 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม.  บันทึกเป็น Jpeg file *** (หน้าตรง ไม่สวมแว่นและต้องเห็นหูทั้ง 2 ข้าง)
 4. I-20 จากสถาบันการศึกษาที่เราสมัครเรียน
 5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 4,960 – 5,280 บาท (พิมพ์เอกสารใปชำระที่ธนาคารกรุงศรีเท่านั้น)
 6. ค่า Sevis Fee $350 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่)
 7. Transcript หรือผลการเรียนอื่น ฉบับจริง (เป็นภาษาอังกฤษ)
 8. จดหมายรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีกำลังเรียนอยู่หรือเพิ่งเรียนจบ และยังไม่ได้ทำงาน )
 9. ใบรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ (กรณีทำงาน และถ้าเคยเปลี่ยนงาน ยื่นใบรับรองการทำงานของที่เดิมด้วย) เป็นภาษาอังกฤษ**
 10. ผลสอบ TOEFL, GMAT, GRE หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 11. ประกาศนียบัตรหรือใบเสร็จจากสถาบันสอนภาษาในไทย เช่น Conversation, TOEFL เป็นต้น (ถ้ามี)
 12. หลักฐานภาระผูกพันอื่น ๆ ที่แสดงเจตจำนงว่าจะกลับมาเมื่อเรียนจบ เช่น จดหมายลางานจากนายจ้าง,  หลักฐานการลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้น, โฉนดที่ดิน, สัญญาเช่า, สัญญาการผ่อนชำระสินทรัพย์ เป็นต้น
 13. Statement of Purpose บอกถึงแผนการศึกษาของเราในอเมริกา
 14. จดหมายรับรองการเป็น Sponsor (กรณีที่ Sponsor ไม่ใช่พ่อแม่)
 15. ใบรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน,ตำแหน่งงาน วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (กรณี Sponsor ทำงานบริษัท)
 16. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หจก. , ทะเบียนการค้า (กรณี Sponsor เป็นเจ้าของกิจการ)
 17. หลักฐานทางการเงิน (ขอเอกสารฉบับจริงทุกฉบับไปในวันสัมภาษณ์)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเล่ม ต้องย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • Financial Statement ที่ออกโดยธนาคาร
 • โฉนดที่ดิน (ถ้ามี โดยเฉพาะกรณีที่มีรายได้จากที่ดินนั้น ๆ)
 • ใบหุ้น (ถ้ามี)
 • สลากออมสิน หรือ พันธบัตรรัฐบาล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการไปสัมภาษณ์วีซ่า

 1. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารไปยื่นวีซ่าและเข้าสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
 2. นำเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดไปให้ครบถ้วน
 3. ไปก่อนเวลานัดประมาณครึ่งชั่วโมง

สถานที่ยื่นวีซ่า

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย: U.S. Embassy in Thailand
95 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กทม. 10330
โทร. 001 800 13 202 2457  อีเมล์: visasbkk@state.gov

ดาวน์โหลดแบบสอบถาม