ระดับปริญญาตรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาตรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

การเรียนระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยระบบการเรียนจะเน้นให้นักศึกษาที่จบมาได้มีความรู้ทั้งสาขาเฉพาะที่ตนเองเรียนมา และความรู้รอบตัว ดังนั้น ในปี 1-2 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป ทั้งในวิชาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกต่างๆที่นักศึกษาสนใจ เช่นการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) แล้วพอเข้า ปี 3 นักศึกษาก็จะเลือกเรียนเน้นไปทางสาขาวิชาที่ตนเองสนใจเป็นหลัก เก็บหน่วยกิตเป็นวิชาเอก ที่ตนเองตั้งใจจะเรียน และสามารถเลือกเรียนวิชาโท โดยเก็บหน่วยกิตรองลงมา ดังนั้นนักศึกษามีทางเลือกหลากหลายทางในการเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี คือสามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ในปี 2 หรือ 3 เช่น สามารถเรียนใน community college ในปี 1-2 แล้วย้ายไปเรียนปี 3 ในมหาวิทยาลัยแบบ 4 ปี  หรือ เรียนมหาวิทยาลัยแบบ 4 ปีใน ปี 1 แล้วโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นในปี 2 หรือ 3 ได้

 

ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) สามารถแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ 3 ระบบดังนี้

– ระบบ Semester ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุดในหนึ่งแบ่งเป็น2 เทอมใหญ่ 1 เทอมเล็ก แต่ละเทอมใช้เวลาเรียนประมาณ 15-16 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยประมาณ 90% ใช้ระบบนี้

 • เทอม Fall: กลางเดือนสิงหาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม
 • เทอม Spring: ปลายเดือนมกราคม ถึง สิ้นเดือนพฤษภาคม
 • เทอม Summer: ต้นเดือนมิถุนายม ถึง สิ้นเดือนกรกฏาคม

–  ระบบ Quarter ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 4 Quarters แต่ละ Quarter ใช้เวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ Community College ส่วนมากจะใช้ระบบนี้

 • เทอม Fall: ต้นเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนธันวาคม
 • เทอม Winter: ปลายเดือนธันวาคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม
 • เทอม Spring: ต้นเดือนเมษายนถึง สิ้นเดือนมิถุนายม
 • เทอม Summer: ต้นเดือนกรกฏาคม ถึง สิ้นเดือนสิงหาคม

–  ระบบ Trimester ซึ่งในหนึ่งปีแบ่งออกเป็น 3 Trimesters แต่ละเทอม ใช้เวลาเรียนประมาณ 12-13 สัปดาห์ โรงเรียนมัธยมมักจะใช้ระบบนี้

 • เทอม Fall: ต้นเดือนกันยายน ถึง ต้นเดือนธันวาคม
 • เทอม Winter: ปลายเดือนธันวาคม ถึง สิ้นเดือนมีนาคม
 • เทอม Spring: ต้นเดือนเมษายนถึง สิ้นเดือนมิถุนายม

 

สถาบันระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีมากมายกว่า 4700 แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน โดยสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. วิทยาลัยแบบ 2 ปี หรือ วิทยาลัยชุมชน (Junior Colleges และ Community Colleges) :

นักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย Junior College และ Community Colleges สามารถเลือกได้ใน 2 หลักสูตร คือ

1.1) Transfer Track เป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐาน 2 ปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาจะลงเรียนวิชาบังคับ (General Education Requirements) เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิต (Transfer) ไปยังมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อในระดับปี 3 โดยที่เกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาทำได้ในระหว่าง 2 ปีนี้ จะเป็นตัวกำหนดว่านักศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับยากง่ายเพียงใด

1.2) Vocational Track เป็นหลักสูตรอนุปริญญาสายวิชาชีพหลังจาก  2 ปีแล้วนักศึกษาจะได้รับวุฒิอนุปริญญา (Associate Degree)  ทางสาขาวิชาที่เลือก อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ เลขานุการ เขียนแบบ เป็นต้น

Community College นั้น ถือว่าเป็นช่องทางหรือ Pathway หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อใน  มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น UC Berkley UCLA , Cornell University etc.

นักศึกษาหลายคนศึกษาที่วิทยาลัยในช่วงสองปีแรกในหลักสูตรปริญญาตรีก่อนโอนหน่วยกิตไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีหลักสูตรสี่ปี มี Community College ให้เลือกมากมายในทุกรัฐของอเมริกา วิทยาลัยชุมชนของรัฐ มีหลักสูตรสองปี อาจารย์ผู้สอนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

เกณฑ์การรับเข้า

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) / GED
 • คะแนน TOEFL : 60 / IELTS 5.0 ขึ้นไป
 • หากได้คะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาเพื่อปรับพื้นฐานก่อนได้
 1. วิทยาลัย (Colleges) :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาหลักสูตร 4 ปี เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ วิทยาลัยแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท

เกณฑ์การรับเข้า

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย / IGCSE,GCSE O Level,NCEA Level 2 หรือมีเกรดเฉลี่ย “C” (GPA 2.0) / GED
 • คะแนน TOEFL : 70 / IELTS 6.0 ขึ้นไป
 • หากได้คะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาเพื่อปรับพื้นฐานก่อนได้
 1. มหาวิทยาลัย (University)  :

เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่างๆ

เกณฑ์การรับเข้าแบบ Direct Entry หรือสมัครตรง

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • คะแนน TOEFL : 79 / IELTS 6.5 ขึ้นไป
 • มหาวิทยาลัยบางแห่งรับ GED/IGCSE/ O Level ได้

Pathway Program ในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยบางแห่ง เปิดสอนคอร์ส pathway ปี 1 เพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติได้ปรับตัวในการเรียนในระบบอเมริกา  โดยการเรียนในคอร์ส pathway จะสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนวิชาต่างๆ ในปี 1 ทำให้นักศักษาตางชาติปรับตัวได้เร็วขึ้น ทำให้เรียนได้ดีและใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาต่างชาติในสังคมอเมริกันได้ดี  โดยนักศึกษาจะเรียน Pathway ในปี 1 ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ และเรียนปี 2 – 4 ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกันและต่างชาติ โดยปกตินักศึกษาจะเรียนจบภายใน 4 ปีเช่นเดิม

เกณฑ์การรับเข้าแบบ Pathway

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • คะแนน TOEFL 60 / IELTS 5.5 ขึ้นไป
 • มหาวิทยาลัยบางแห่งรับ GED/IGCSE/ O Level ได้
 1. สถาบันเทคโนโลยี (Institute of Technology)  :

เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและอาจเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโทและเอก จะมุ่งเน้นที่การสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ก็สอนเด่นทางด้านบริหารธุรกิจเช่นกัน จะสังเกตง่ายๆ ว่า มหาวิทยาลัยจะมีวลีว่า Institute of Technology ต่อท้าย เช่น Illinois Institute of Technology (IIT) หรือ New York Institute of Technology (NYIT)

เกณฑ์การรับเข้าแบบ Direct Entry หรือสมัครตรง

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • คะแนน TOEFL : 79 / IELTS 6.5 ขึ้นไป (โดยเฉลี่ย)
 • มหาวิทยาลัยบางแห่งรับ GED/IGCSE/ O Level ได้

รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

University – 4 Years

City

State

TOEFL/IELTS

Direct Entry Pathway
University of Alabama at Birmingham

Birmingham

Alabama

iBT 77, IELTS 6.0

x

x

Auburn University

Auburn

Alabama

iBT 79 / IELTS 6.5

x

x

Auburn University at Montgomery

Montgomery

Alabama

iBT 79 / IELTS 6.5

x

x

Arizona State University

Phoenix

Arizona

iBT 61 / 6.0

x

x

University of Arizona

Tucson

Arizona

iBT 79 / IELTS 6.5

x

University of La Verne

La Verne

California

ELS 109

x

University of the Pacific

Sacramento

California

iBT80/ IELTS 6.5

x

x

San Francisco State University

San Francisco

California

iBT 61 / 6.0

x

x

California Lutheran University

Thousand Oaks

California

ELS 109

x

Colorado State University

Fort Collins

Colorado

iBT 72, IELTS 6.0

x

University of Connecticut

Storrs

Connecticut

iBT 79, IELTS 6.5

x

University of Hartford

West Hartfort

Connecticut

iBT 80, IELTS 6.5

x

x

American University

Washington

District of Columbia

iBT 80, IELTS 6.5

x

Florida Atlantic University

Boca Raton

Florida

iBT 61

x

Jacksonville University

Jacksonville

Florida

iBT 79/IELTS 6.0

x

Florida International University

Miami

Florida

iBT 80/IELTS 6.5

x

x

University of Central Florida

Orlando

Florida

iBT 60/IELTS 5.5

x

Blackburn College

Carlinville

Illinois

iBT 80/IELTS 6.0

x

DePaul University

Chicago

Illinois

iBT 80 / IELTS 6.5

x

University of Illinois at Chicago

Chicago

Illinois

iBT 80 /IELTS 6.5

x

x

Illinois  Institute of Technology

Chicago

Illinois

iBT 90

x

x

Illinois State University

Normal

Illinois

iBT 79 / 6.5

x

x

University of Kansas

Lawrence

Kansas

iBT 79 / IELTS 6.5

x

x

Towson University

Towson

Maryland

iBT 70/IELTS 6.0

x

Curry College

Boston

Massachusetts

iBT 50, IELTS 4.5

x

Northeastern University 

Boston

Massachusetts

iBT 61

x

Fisher College

Boston

Massachusetts

iBT 65

x

University of Massachusetts Boston

Boston

Massachusetts

iBT 79/ 6.0

x

Simmons University

Boston

Massachusetts

iBT 83 / 6.5

x

Suffolk University

Boston

Massachusetts

iBT 71

x

x

Saint Louis University

St. Louis

Missouri

iBT 80/IELTS 6.5

x

x

New England College

Henniker

New Hampshire

iBT 79 / 6.5

x

Drew University

Madison

New Jersey

iBT 79 / 6.5

x

x

New York Institute of Technology

New York City

New York

iBT 70 / 6.0

x

Pace University

New York City

New York

iBT 80/ IELTS 6.5

x

x

Long Island University, CW Post Campus

Brookville

New York

iBT 75/ IELTS 6.0

x

Long Island University

Brooklyn

New York

iBT 75/ IELTS 6.0

x

Adelphi University

Garden City

New York

iBT 80 /IELTS 6.5

x

x

Hofstra University

Long Island

New York

iBT 80, IELTS 6.5

x

x

Barton College

Wilson

North Carolina

iBT 71/IELTS 6.0

x

Cleveland State University

Cleveland

Ohio

iBT80/IELTS 6.5

x

x

University of Dayton

Dayton

Ohio

iBT 70/IELTS 6.0

x

x

Kent State University

Kent

Ohio

iBT 79

x

Oregon State University

Corvallis

Oregon

iBT 70 / 6.0

x

x

Thomas Jefferson University

Philadelphia

Pennsylvania

iBT 80/IELTS 6.5

x

 University of South Carolina

Columbia

South Carolina

iBT 80 /IELTS 6.5

x

Belmont University

Nashville

Tennessee

iBT 80 /IELTS 6.5

x

Lipscomb University

Nashville

Tennessee

iBT 79 /IELTS 6.5

x

Texas A & M University

Corpus Christi

Texas

iBT 73 /IELTS 6.0

x

x

Southwestern University

Georgetown

Texas

iBT 88 /IELTS 6.5

x

Baylor University

Waco

Texas

iBT 80/IELTS 6.5

x

 x

Schreiner University

Kerrville

Texas

iBT 90/IELTS 7.0

x

Austin College Sherman

Texas

iBT 80/IELTS 6.5

x

The University of Utah

Salt Lake City

Utah

iBT 80/IELTS 6.5

x

x

Bridgewater College

Bridgewater

Virginia

iBT 79/IELTS 6.5

x

George Mason University

Fairfax

Virginia

iBT 88/IELTS 7.0

x

x

James Madison University

Harrisonburg

Virginia

iBT 80/IELTS 6.5

x

x

University of Lynchburg

Lynchburg

Virginia

iBT 79/IELTS 6.5

x

x

Western Washington University

Bellingham

Washington

iBT 79IELTS 6.5

x

x

Washington State University

Pullman

Washington

iBT 79, IELTS 6.5

x

City University of Seattle

Bellevue

Washington

iBT 76

x

Cornish College of the Arts

Seattle

Washington

iBT 75, IELTS 6.0

x

Gonzaga University

Spokane

Washington

iBT 80/IELTS 6.5

x

x

Marshall University

Huntington

West Virginia

iBT 61/IELTS 6.0

x

Lakeland University

Sheboygan

Wisconsin

iBT 61/ IELTS 6.0

x

Edgewood College

Madison

Wisconsin

iBT 61/IELTS 5.5

x

University of Wyoming

Laramie

Wyoming

iBT 71/IELTs 6.0

x

s