ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในอเมริกานั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีโดยส่วนใหญ่ โดยในปีแรกจะเป็นการเรียนปูพื้นฐาน และในช่วงปีที่ 2 เข้าวิชาหลักระดับปริญญาโท สาขาที่นักศึกษาจากเมืองไทย สนใจไปเรียนปริญญาโท ที่นิยมมากๆ ก็จะเป็น สาขา Business ซึ่งก็จะมีวิชาเอกทางด้าน Finance, Marketing, Management เป็นต้น น้องๆ ส่วนใหญ่นิยมเรียนปริญญาโททาง MBA คือสายบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนหลายๆ วิชาหลักของสาย Business ถ้าน้องๆไม่ต้องการเลือกเอกใดเป็นพิเศษ ก็เรียน General MBA หรือถ้าต้องการเลือกวิชาเอกก็สามารถเรียนวิชาที่เราสนใจเรียนเจาะลึกอีก ในสาขาวิชาที่เราสนใจ ประมาณ 3-4 วิชา พอน้องๆ จบออกมาก็จะได้วุฒิ MBA ในเอกวิชานั้นๆ เช่น MBA in Finance Concentration  ส่วนสาขาอื่นๆ ที่น้องๆ สนใจต่อปริญญาโทก็จะเป็นด้าน Engineering และ Computer Science

ระบบการศึกษาของอเมริกา

มหาวิทยาลัยที่อเมริกาจะมีระบบการศึกษาดังนี้

 • ระบบQuarter มี 3 เทอมใหญ่ เทอมละ ประมาณ 11 สัปดาห์ เฉลี่ยระยะเวลาเท่าๆ กันใน 3 เทอมแรก คือ Fall หรือ Autumn ซึ่งเปิดเทอมช่วงกันยายน, Winter  เปิดเทอมช่วงต้นมกราคม, Spring เปิดเทอมช่วงปลายมีนาคมและเทอมเล็กคือ Summer เปิดเทอมช่วงปลายมิถุนายน ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยเทอมFall เป็นเทอมแรกของปีการศึกษา
 • ระบบSemester มี 2 เทอมใหญ่ มีระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ คือ Fall หรือ Autumn ซึ่งเปิดเทอมช่วงกลางสิงหาคม, Spring เปิดเทอมช่วงต้นมกราคม และ 1 เทอมเล็ก มีระยะเวลาประมาณ 13 สัปดาห์ คือ Summer เปิดเทอมช่วงกลางพฤษภาคม โดยเทอม Fall เป็นเทอมแรกของปีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่สอนใน อเมริกาส่วนมากจะเป็นระบบ semester นี้

การรับเข้าเรียนในระดับปริญญาโทหรือ Entry Requirements

การสมัครเรียนปริญญาโทที่ อเมริกาจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ดังนี้

 •  Transcript ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุเกรดเฉลี่ย หรือ GPA ของตอนเรียนปริญญาตรี GPA นั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกาจะรับที่ 2.50 ขึ้นไป แต่ถ้าน้องๆ ได้น้อยกว่านั้นก็จะได้รับการพิจารณาแล้วแต่กรณี เพราะทางมหาวิทยาลัยที่สมัครจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย
 • ใบจบการศึกษาจากสถาบันที่เรียนจบปริญญาตรีมา
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เช่น TOEFL ทั่วไปจะต้องการคะแนน TOEFL IBT ที่ 80 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป ในปัจจุบันนี้ IELTS ก็ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ควรจะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 100 สำหรับ TOEFL ส่วน IELTS ก็ประมาณ 7.5 ขึ้นไป
 • GMAT สำหรับน้องๆที่จะเรียนสาย Business หรือคะแนน GRE ที่บางมหาวิทยาลัยรับแทน GMAT หรือคณะที่ไม่ใช่ Business  ถ้าต้องการเข้าเรียน MBA ต้องมีคะแนน GMAT ด้วย อย่างน้อย 500 สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไปและ 650 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติด top ranking บางมหาวิทยาลัย ก็อาจรับคะแนน GRE แทนได้ ส่วนสาขาอื่นๆ เช่น Engineering และ Computer Science จะต้องมี GRE ด้วย คะแนนที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยบางแห่งจะบอกเกณฑ์คะแนน GMAT หรือ GRE อย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งไว้ เนื่องจากต้องการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติประกอบทั้งหมดของผู้สมัคร โดยรวม
 • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์หรือนายจ้าง (Letter of Recommendation) จดหมาย recommendation  2 ฉบับนี้ แนะนำให้ 1 ฉบับจากอาจารย์ที่สอนและรู้จักนักเรียนดีในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมา และอีก 1 ฉบับ จากนายจ้าง ถ้าน้องๆ คนใดไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานก็สามารถใช้ของอาจารย์ทั้ง 2 ฉบับได้ โดยจดหมายควรระบุถึงศักยภาพของนักเรียนระหว่างที่เรียน หรือ ทำงานอยู่ด้วย
 • Statement of Purpose (SOP) เป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับตัวน้องๆเอง บรรยายความเป็นมา ประวัติการทำงานและแรงบันดาลใจ ว่าทำไมจึงสนใจอยากเรียนสาขาที่สมัคร และเรียนในมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงมีแผนการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคตหลังจากเรียนจบในสาขานั้นๆ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต้องการให้ผู้สมัครส่ง SOP ประมาณ 500-1000 คำ
 • Resume หรือ CV เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ทำงานมาร่วมแบ่งปันความรู้ในขณะที่เรียน นักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วจะมีข้อได้เปรียบ เพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบ สามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ขณะที่ทำรายงานกลุ่ม หรือ เรียนในชั้นเรียนได้ดีเพราะมีประสบการณ์ในโลกของการทำงานจริง แต่ถ้า program ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน ก็สมัครเรียนได้  เพราะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยถูกออกแบบมาให้น้องๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเรียนโดยเฉพาะ  ส่วนน้องๆ ที่สนใจมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ควรมีประสบการณ์ทำงาน ในระดับ Management 3-5 ปี หากต้องการสมัครเรียน MBA

ถ้ามี requirement ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่า TOEFL/ GMAT หรือ GRE ก็สามารถสมัครเข้าตรงได้โดยส่งคะแนนและใบสมัครประมาณ 6-7 เดือนก่อนวันเปิดภาคที่เราต้องการสมัคร เช่น เปิดภาคการศึกษาใหญ่ของปีจะเป็น Fall คือ ประมาณ เดือน สิงหาคม หรือกันยายน (แล้วแต่มหาวิทยาลัย) น้องๆสามารถส่งใบสมัครได้ไม่เกิน เดือนมีนาคม แต่บางมหาวิทยาลัยก็อนุญาติให้ส่งใบสมัครได้ ภายในเดือนเมษายน

แต่ถ้ามีคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถึง เช่น TOEFL/IELTS ไม่ถึงหรือมี GPA หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยรับตรง หรือเลยเวลาสมัครเข้าตรงมาแล้ว  ก็สามารถพิจารณาที่จะสมัคร Pathway หรือ Pre-Master Program ได้

Pathway/Pre-Master Program

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีบางแห่ง เปิด Program นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ ได้เข้าไปเรียน และปรับพื้นฐาน ก่อนเรียน ปริญญาโทจริงและ/หรือได้มีโอกาสเข้าเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ถึงที่จะได้รับการตอบรับเข้าตรง ดังนั้น entry requirements หรือเอกสารประกอบการสมัครใน program นี้ก็จะง่ายกว่าการสมัครตรง เช่น

– ผล GPA หรือเกรดเฉลี่ยที่น้อยกว่าสมัครตรง เช่น GPA 2.50

– TOEFL /IELTS ที่น้อยกว่าสมัครตรง เช่น TOEFL 60 / IELTS 5.5

– ไม่ต้องส่งคะแนน GMAT หรือ GRE ตอนสมัคร แต่ให้ส่งตอนหลังจากเรียนจบ program Pathway แล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น GMAT/GRE ไปเลย

ช่วงที่เรียน Pathway นี้ทางมหาวิทยาลัยจะสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ติว GMAT/GRE และวิชาพื้นฐานสำหรับเรียน ปริญญาโทในสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ โดยนักเรียนจะต้องสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของ Pathway program  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในเทอมถัดไป

** ระยะเวลาในการเรียน pathway ขึ้นอยู่กับคะแนน TOEFL/IELTS ที่น้องๆ สอบได้ ถ้าคะแนนสูงอาจเรียนเพียง 1 เทอม แต่โดยปกติ  Pathway program จะมีระยะเวลา 2 เทอม และจะเก็บหน่วยกิตของวิชาในระดับปริญญาโทได้ด้วย เรียนควบคู่กับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

 

 

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เราแนะนำ ทั้งแบบ Direct Entry และ Pathway มีดังนี้

 • John Hopkins University อันดับที่ 9 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024 (Engineering)
 • Northeastern University อันดับที่ 53 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Massachusetts, Amherst อันดับที่ 67 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024 (Engineering)
 • Tulane University อันดับที่ 73 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Illinois at Chicago อันดับที่  82 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Gonzaga University อันดับที่  93 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Auburn University อันดับที่  93 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Drexel University อันดับที่ 98 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024 (Engineering)
 • Illinois Institute of Technology อันดับที่ 98 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Saint Louis University อันดับที่ 105 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • American University อันดับที่  105 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Arizona State University อันดับที่  105 (tie)  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • George Mason University อันดับที่ 105 (tie)  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Arizona อันดับที่ 115 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of South Carolina อันดับที่ 124 (tie)  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Dayton อันดับที่ 133 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Miami University อันดับที่ 133 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Clark University อันดับที่  142 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Alabama at Birmingham อันดับที่ 142 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Thomas Jefferson University อันดับที่ 142 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of the Pacific อันดับที่ 142 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Oregon State University อันดับที่ 142 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • The University of Kansas อันดับที่  151 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report
 • De Paul University อันดับที่ 151 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Colorado State University อันดับที่ 151 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Adelphi University อันดับที่  163 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of La Verne อันดับที่ 170 (tie)  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • San Francisco State University อันดับที่ 178 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Hofstra University อันดับที่ 185  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Illinois State University อันดับที่ 209  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Massachusetts, Boston อันดับที่ 216  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Kent State University อันดับที่ 227  ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Belmont University อันดับที่  236 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Pace University อันดับที่ 249 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Suffolk University อันดับที่ 249 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • University of Hartford อันดับที่ 304 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Roosevelt University อันดับที่ 390 ของประเทศ โดย US News and World Report 2024
 • Barton College อันดับที่ 10 ของแถบ Regional (South) โดย US News and World Report 2024
 • California Lutheran University อันดับที่ 11 ของแถบ Regional (West) โดย US News and World Report 2024
 • California State University – Northridge อันดับที่ 25 ของแถบ Regional (West) โดย US News and World Report 2024
 • Towson University อันดับที่ 21 (tie) ของแถบ Regional (North) โดย US News and World Report 2024
 • New York Institute of Technology อันดับที่ 21 (tie) ของแถบ Regional (North) โดย US News and World Report 2024

รายชื่อมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

University

City

State

Direct Entry

Pathway

Auburn University

Auburn

Alabama

x

x

University of Alabama at Birmingham

Birmingham

Alabama

x

x

Arizona State University

Phoenix

Arizona

x

 

University of Arizona

Tucson

Arizona

x

 

University of La Verne

La Verne

California

x

x

San Francisco State University

San Francisco

California

x

x

California State University – Northridge

San Francisco

California

 

x

 University of the Pacific

San Francisco

California

x

 

California Lutheran University

Thousand Oaks

California

x

x

University of Southern California

Los Angeles

California

 

x

Hult International Business School

San Francisco

California

x

 

Colorado State University

Fort Collins

Colorado

x

 

University of Hartford

West Hartford

Connecticut

x

 x

American University

Washington

District of Columbia

 

x

Florida Atlantic University

Boca Raton

Florida

x

 

Jacksonville University

Jacksonville

Florida

x

 

Palm Beach Atlantic University

West Palm Beach

Florida

x

 

Roosevelt University 

Chicago

Illinois

x

 

University of Illinois at Chicago

Chicago

Illinois

x

 

DePaul University

Chicago

Illinois

x

x

Illinois Institute of Technology

Chicago

Illinois

 

x

Illinois State University

Normal

Illinois

x

x

Lewis University

Romeoville

Illinois

x

 

University of Illinois at Springfield

Springfield

Illinois

x

 

University of Dubuque

Dubuque

Iowa

x

 

University of Saint Mary

Leavenworth

Kansas

x

 

Tulane University

New Orleans

Louisiana

x

 

John Hopkins University

Baltimore

Maryland

x

 

Towson University

Towson

Maryland

x

 

University of Massachusetts, Amherst Campus

Amherst

Massachusetts

x

 

Northeastern University

Boston

Massachusetts

 

x

Suffolk University

Boston

Massachusetts

x

Hult International Business School

Boston

Massachusetts

x

 

Fisher College

Boston

Massachusetts

x

 

Wentworth Institute of Technology

Boston

Massachusetts

x

 

Western New England University

Springfield

Massachusetts

x

 

Central Methodist University

Fayette

Missouri

x

 

Saint Louis University

St. Louis

Missouri

 x

x

New England College

Henniker

New Hampshire

x

 

Drew University

Madison

New Jersey

 x

x

Long Island University,C.W.Post Campus

Brookville

New York

x

 

Long Island University, Brooklyn Campus

Brooklyn

New York

x

 

Hofstra University

Long Island

New York

 x

x

Adelphi University

Garden City

New York

 

x

Pace University

New York City

New York

 x

x

Glasgow Caledonian New York College

New York City

New York

x

 

New York Institute of Technology

New York City

New York

x

 

Barton College

Wilson

North Carolina

x

 

Cleveland State University

Cleveland

Ohio

x

 

University of Dayton

Dayton

Ohio

x

 

Kent State University

Kent

Ohio

x

 

Oklahoma City University

Oklahoma City

Oklahoma

x

 

Oregon State University

Corvallis

Oregon

x

x

Robert Morris University

Pittsburgh

Pennsylvania

x

 

Drexel University

Philadelphia

Pennsylvania

x

 

Thomas Jefferson University

East Falls

Pennsylvania

x

 

University of South Carolina

Columbia

South Carolina

x

Tusculum University

Greenville

Tennessee

x

 

Belmont University

Nashville

Tennessee

x

 

Texas A&M University

Corpus Christi

Texas

x

 

 Baylor University

Waco

Texas

x

 

George Mason University

Fairfax

Virginia

x

x

Randolph College

Lynchburg

Virginia

x

 

University of Lynchburg

Lynchburg

Virginia

x

 

Shenandoah University

Winchester

Virginia

x

 

Virginia Wesleyan University

Virginia Beach

Virginia

x

 

Western Washington University

Bellingham

Washington

x

 

City University of Seattle

Seattle

Washington

x

 

Gonzaga University

Spokane

Washington

x

 

Marshall University

Huntington

West Virginia

x

 

Edgewood College

Madison

Wisconsin

x

 

Lakeland University

Sheboygan

Wisconsin

x

 

University of Wyoming

Laramie

Wyoming

x