College of Southern Nevada

College of Southern Nevada


 
 

College of Southern Nevada มีเพียงไม่กี่สถานบันในสหรัฐอเมริกา ที่สามารถให้ทางเลือกด้านการศึกษาแก่นักศึกษาได้มากมายเหมือนกัน College of Southern Nevada (CSN) ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ College of Southern Nevada (CSN) แล้วจึงเข้าศึกษาต่อที่ University of Nevada Las Vegas (UNLV) หรือ University of Nevada, Reno (UNR) เมื่อเรียนจบหลักสูตรที่ College of Southern Nevada (CSN) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรีได้จากกว่า 215 หลักสูตรบางหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้โดยใช้เวลาเรียนเพียง 9 เดือน หลักสูตร 2 ปีของ College of Southern Nevada (CSN) จำนวนมากได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและยังรวมประสบการณ์การทำงานนอกวิทยาเขตที่มีคุณค่าไว้ในหลักสูตร ทางเลือกเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัยมีอยู่มากมายและเกือบทุกหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษจากการทำงานในสายของตนเองหลังจบการศึกษาแล้ว ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งในรูปแบบต่างๆมากมาย สถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลกและการไม่เก็บภาษีรายได้ของรัฐ ทำให้รัฐ Nevada เป็นสถานที่ที่น่าพักอาศัยและทำงาน ห้องเรียนมีนักเรียนโดยเฉลี่ย 25 คน มีบริการทบทวนบทเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศและอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม ทำให้ College of Southern Nevada (CSN) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรปริญญาตรีที่มีชื่อเสียง Hotel & Casino Management, Travel & Tourism, Food & Beverage Management, Culinary Arts, Pre-Engineering, Business, Computing and Information, Technology เป็นต้น หากต้องการเข้าเรียนต่อที่ College of Southern Nevada สามารถเข้าเรียนที่ ELS ก่อนและทำคะแนนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ College of Southern Nevada ได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาการตอบรับแบบมีเงื่อนไข

  • ใบสมัครหลักสูตรมหาวิทยาลัยของ ELS ที่กรอกครบถ้วน
  • ค่าสมัคร
  • แบบฟอร์ม Mail Options
  • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป
  • เอกสารรับรองทางด้านการเงิน (จดหมายรับรองจากธนาคาร)
  • เอกสารใบจบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • เอกสารด้านการเงินของธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
  • จดหมายแสดงความสนับสนุนทางด้านการเงิน ในกรณีที่ชื่อบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อของนักศึกษา
  • เรียงความเกี่ยวกับเป้าหมายด้านการศึกษา

Leave a Reply

ติดต่อ 0-2943-8380
คลิกเพื่อโทร