วีซ่า อเมริกา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน  สหรัฐอเมริกา 

 1. พาสปอร์ต  อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (เล่มเก่าถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า DS160
 1. รูปถ่ายขาวดำ หรือ สีที่มีพื้นขาว  2 นิ้ว x 2 นิ้ว หรือ 5 ซ.ม. x 5 ซ.ม.  บันทีกเป็น Jpeg file  ***    ( ต้องเห็นหูทั้ง 2 ข้าง)
 2. I-20 จากสถาบันการศึกษาที่เราสมัครเรียน
 3. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 5,760 บาท (พิมพ์เอกสารให้ชำระที่ธนาคารกรุงศรี)
 4. ค่า Sevis Fee $200 (https://www.fmjfee.com/i901fee)
 5. Transcript หรือผลการเรียนอื่น ฉบับจริง (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. จดหมายรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ขอเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีกำลังเรียนอยู่หรือเพิ่งเรียนจบ และยังไม่ได้ทำงาน )
 7. ใบรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน, วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ (กรณีทำงาน และถ้าเคยเปลี่ยนงาน ยื่นใบรับรองการทำงานของที่เดิมด้วย) เป็นภาษาอังกฤษ**
 8. ผลสอบ TOEFL, GMAT, GRE หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
 9. ประกาศนียบัตรหรือใบเสร็จจากสถาบันสอนภาษาในไทย เช่น Conversation, TOEFL เป็นต้น (ถ้ามี)
 10. หลักฐานภาระผูกพันอื่น ๆ ที่แสดงเจตจำนงว่าจะกลับมาเมื่อเรียนจบ เช่น จดหมายลางานจากนายจ้าง,  หลักฐานการลงทุนต่าง ๆ เช่น หุ้น, โฉนดที่ดิน, สัญญาเช่า, สัญญาการผ่อนชำระสินทรัพย์ เป็นต้น
 11. Statement of Purpose บอกถึงแผนการศึกษาของเราในอเมริกา
 12. จดหมายรับรองการเป็น Sponsor (กรณีที่ Sponsor ไม่ใช่พ่อแม่)
 13. ใบรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน,ตำแหน่งงาน วันเริ่มงาน และรายได้พิเศษอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (กรณี Sponsor ทำงานบริษัท)
 14. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หจก, ทะเบียนการค้า (กรณี Sponsor เป็นเจ้าของกิจการ)
 15. หลักฐานทางการเงิน (ต้องเอาตัวจริงทุกฉบับไปในวันสัมภาษณ์)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกเล่ม ต้องย้อนหลังได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • Financial Statement ที่ออกโดยธนาคาร
 • โฉนดที่ดิน (ถ้ามี โดยเฉพาะกรณีที่มีรายได้จากที่ดินนั้น ๆ)
 • ใบหุ้น (ถ้ามี)
 • สลากออมสิน หรือ พันธบัตรรัฐบาล (ถ้ามี)

ขั้นตอนการไปสัมภาษณ์วีซ่า

1. นำเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดไปให้ครบถ้วน

2. ไปก่อนเวลานัดประมาณครึ่งชั่วโมง

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย: U.S. Embassy in Thailand
95 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กทม. 10330
โทร. 001 800 13 202 2457  อีเมล์: visasbkk@state.govBack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่