ระดับปริญญาโท อเมริกา

การเรียนปริญญาโท ในสหรัฐอเมริกา

การเรียนต่อในระดับปริญญาโท ในอเมริกานั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปีโดยส่วนใหญ่ โดยในปีแรกจะเป็นการเรียนปูพื้นฐาน และในช่วงปีที่ 2 เข้าวิชาหลักระดับปริญญาโท สาขาที่นักศึกษาจากเมืองไทย สนใจไปเรียนปริญญาโท ที่นิยมมากๆ ก็จะเป็น สาขา Business ซึ่งก็จะมีวิชาเอกทางด้าน Finance, Marketing, Management เป็นต้น น้องๆ ส่วนใหญ่นิยมเรียนปริญญาโททาง MBA คือสายบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนหลายๆ วิชาหลักของสาย Business ถ้าน้องๆไม่ต้องการเลือกเอกใดเป็นพิเศษ ก็เรียน General MBA หรือถ้าต้องการเลือกวิชาเอกก็สามารถเรียนวิชาที่เราสนใจเรียนเจาะลึกอีก ในสาขาวิชาที่เราสนใจ ประมาณ 3-4 วิชา พอน้องๆ จบออกมาก็จะได้วุฒิ MBA ในเอกวิชานั้นๆ เช่น MBA in Finance Concentration  ส่วนสาขาอื่นๆ ที่น้องๆ สนใจต่อปริญญาโทก็จะเป็นด้าน Engineering และ Computer Science

ระบบการศึกษาของอเมริกา

มหาวิทยาลัยที่อเมริกาจะมีระบบการศึกษาดังนี้

  • ระบบQuarter มี 3 เทอมใหญ่ เทอมละ ประมาณ 11 สัปดาห์ เฉลี่ยระยะเวลาเท่าๆ กันใน 3 เทอมแรก คือ Fall หรือ Autumn ซึ่งเปิดเทอมช่วงกันยายน, Winter  เปิดเทอมช่วงต้นมกราคม, Spring เปิดเทอมช่วงปลายมีนาคมและเทอมเล็กคือ Summer เปิดเทอมช่วงปลายมิถุนายน ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยเทอมFall เป็นเทอมแรกของปีการศึกษา
  • ระบบSemester มี 2 เทอมใหญ่ มีระยะเวลาประมาณ 15 สัปดาห์ คือ Fall หรือ Autumn ซึ่งเปิดเทอมช่วงกลางสิงหาคม, Spring เปิดเทอมช่วงต้นมกราคม และ 1 เทอมเล็ก มีระยะเวลาประมาณ 13 สัปดาห์ คือ Summer เปิดเทอมช่วงกลางพฤษภาคม โดยเทอม Fall เป็นเทอมแรกของปีการศึกษา มหาวิทยาลัยที่สอนใน อเมริกาส่วนมากจะเป็นระบบ semester นี้

การรับเข้าเรียนในระดับปริญญาโทหรือ Entry Requirements

การสมัครเรียนปริญญาโทที่ อเมริกาจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ดังนี้

  •  Transcript ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุเกรดเฉลี่ย หรือ GPA ของตอนเรียนปริญญาตรี GPA นั้นมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริกาจะรับที่ 2.50 ขึ้นไป แต่ถ้าน้องๆ ได้น้อยกว่านั้นก็จะได้รับการพิจารณาแล้วแต่กรณี เพราะทางมหาวิทยาลัยที่สมัครจะพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย
  • ใบจบการศึกษาจากสถาบันที่เรียนจบปริญญาตรีมา
  • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS เช่น TOEFL ทั่วไปจะต้องการคะแนน TOEFL IBT ที่ 80 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป ในปัจจุบันนี้ IELTS ก็ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป มหาวิทยาลัย Top 100 ของอเมริกา ควรจะมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 100 สำหรับ TOEFL ส่วน IELTS ก็ประมาณ 7.5 ขึ้นไป
  • GMAT สำหรับน้องๆที่จะเรียนสาย Business หรือคะแนน GRE ที่บางมหาวิทยาลัยรับแทน GMAT หรือคณะที่ไม่ใช่ Business  ถ้าต้องการเข้าเรียน MBA ต้องมีคะแนน GMAT ด้วย อย่างน้อย 500 สำหรับมหาวิทยาลัยทั่วไปและ 650 ขึ้นไป สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติด top ranking บางมหาวิทยาลัย ก็อาจรับคะแนน GRE แทนได้ ส่วนสาขาอื่นๆ เช่น Engineering และ Computer Science จะต้องมี GRE ด้วย คะแนนที่ต้องการ ขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยบางแห่งจะบอกเกณฑ์คะแนน GMAT หรือ GRE อย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งไว้ เนื่องจากต้องการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติประกอบทั้งหมดของผู้สมัคร โดยรวม
  • จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์หรือนายจ้าง (Letter of Recommendation) จดหมาย recommendation  2 ฉบับนี้ แนะนำให้ 1 ฉบับจากอาจารย์ที่สอนและรู้จักนักเรียนดีในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมา และอีก 1 ฉบับ จากนายจ้าง ถ้าน้องๆ คนใดไม่ได้มีประสบการทำงานก็สามารถใช้ของอาจารย์ทั้ง 2 ฉบับได้ โดยจดหมายควรระบุถึงศักยภาพของนักเรียนระหว่างที่เรียน หรือ ทำงานอยู่ด้วย
  • Statement of Purpose (SOP) เป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับตัวน้องๆเอง บรรยายความเป็นมา ประวัติการทำงานและแรงบันดาลใจ ว่าทำไมจึงสนใจอยากเรียนสาขาที่สมัคร และเรียนในมหาวิทยาลัยที่สมัคร รวมถึงมีแผนการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างไรในอนาคตหลังจากเรียนจบในสาขานั้นๆ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต้องการให้ผู้สมัครส่ง SOP ประมาณ 500-1000 คำ
  • Resume หรือ CV เอกสารแสดงประสบการณ์ทำงาน มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการให้ผู้สมัครมีประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีขึ้นไป เพื่อให้นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ทำงานมาร่วมแบ่งปันความรู้ในขณะที่เรียน นักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วจะมีข้อได้เปรียบ เพราะมีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบ สามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ขณะที่ทำรายงานกลุ่ม หรือ เรียนในชั้นเรียนได้ดีเพราะมีประสบการณ์ในโลกของการทำงานจริง แต่ถ้า program ที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงาน ก็สมัครเรียนได้  เพราะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยถูกออกแบบมาให้น้องๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเรียนโดยเฉพาะ  ส่วนน้องๆ ที่สนใจมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ควรมีประสบการณ์ทำงาน ในระดับ Management 3-5 ปี หากต้องการสมัครเรียน MBA

ถ้ามี requirement ทุกอย่างเรียบร้อยไม่ว่า TOEFL/ GMAT หรือ GRE ก็สามารถสมัครเข้าตรงได้โดยส่งคะแนนและใบสมัครประมาณ 6-7 เดือนก่อนวันเปิดภาคที่เราต้องการสมัคร เช่น เปิดภาคการศึกษาใหญ่ของปีจะเป็น Fall คือ ประมาณ เดือน สิงหาคม หรือกันยายน (แล้วแต่มหาวิทยาลัย) น้องๆสามารถส่งใบสมัครได้ไม่เกิน เดือนมีนาคม แต่บางมหาวิทยาลัยก็อนุญาติให้ส่งใบสมัครได้ ภายในเดือนเมษายน

แต่ถ้ามีคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถึง เช่น TOEFL/IELTS ไม่ถึงหรือมี GPA หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงที่มหาวิทยาลัยรับตรง หรือเลยเวลาสมัครเข้าตรงมาแล้ว  ก็สามารถพิจารณาที่จะสมัคร Pathway หรือ Pre-Master Program ได้

Pathway/Pre-Master Program

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพดีบางแห่ง เปิด Program นี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติ ได้เข้าไปเรียน และปรับพื้นฐาน ก่อนเรียน ปริญญาโทจริงและ/หรือได้มีโอกาสเข้าเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยมีคุณสมบัตรไม่ถึงที่จะได้รับการตอบรับเข้าตรง ดังนั้น entry requirements หรือเอกสารประกอบการสมัครใน program นี้ก็จะง่ายกว่าการสมัครตรง เช่น

-         ผล GPA หรือเกรดเฉลี่ยที่น้อยกว่าสมัครตรง

-         TOEFL /IELTS ที่น้อยกว่าสมัครตรง

-         ไม่ต้องส่งคะแนน GMAT หรือ GRE ตอนสมัคร แต่ให้ส่งตอนหลังจากเรียนจบ program Pathway แล้ว

ช่วงที่เรียน Pathway นี้ทางมหาวิทยาลัยจะสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ติว GMAT/GRE และวิชาพื้นฐานสำหรับเรียน ปริญญาโทในสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ โดยนักเรียนจะต้องสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของ Pathway program  ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าเรียนระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในเทอมถัดไป

** ระยะเวลาในการเรียน pathway ขึ้นอยู่กับคะแนน TOEFL/IELTS ที่น้องๆ สอบได้ ถ้าคะแนนสูงอาจเรียนเพียง 1 เทอม แต่โดยปกติ  Pathway program จะมีระยะเวลา 1 ปี

Program Pathway จากมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เราแนะนำคือ

-         University of Southern California อันดับที่  23 ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Northeastern University อันดับที่ 39 ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         American University อันดับที่  74 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Auburn University อันดับที่  99 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         The University of Kansas อันดับที่  118 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Oregon State University อันดับที่ 143 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Adelphi University อันดับที่  146 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         University of Alabama at Birmingham อันดับที่ 149  ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         University of South Florida อันดับที่ 159 ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Colorado State University อันดับที่ 129 ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         George Mason University อันดับที่ 143 (tie) ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Marshall University อันดับที่ 47 (tie) ของแถบ Regional (South) โดย US News and World Report 2017

-         Pace University อันดับที่ 188 ของประเทศ โดย US News and World Report 2017

-         Roosevelt University อันดับที่ 115 ของแถบ Regional (Mid West)  โดย US News and World Report 2017

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยสำหรับหลักสูตรปริญญาโท 

University

City

State

University of Arkansas – Fort Smith

Fort Smith

Arkansas

Southern Arkansas University

Magnolia

Arkansas

University of La Verne

La Verne

California

Loyola Marymount University

Los Angeles

California

Golden Gate University

San Francisco

California

Dominican University of California

San Rafael

California

California Lutheran University

Thousand Oaks

California

California State University Stanislaus

Turlock

California

Colorado State University

Fort Collins

Colorado

University of New Haven

New Haven

Connecticut

Florida Institute of Technology

Melbourne

Florida

Barry University

Miami Shores

Florida

Stetson University

Orlando

Florida

University of South Florida

Tampa

Florida

The University of Tampa

Tampa

Florida

Southern Polytechnic State University

Marietta

Georgia

Hawai’i Pacific University

Honolulu

Hawaii

Idaho State University

Pocatello

Idaho

Roosevelt University

Chicago

Illinois

Northern Illinois University

Dekalb

Illinois

Dominican University

Rive Forest

Illinois

Lewis University

Romeoville

Illinois

Indiana University-Purdue University Indianapolis

Indianapolis

Indiana

Louisiana Tech University

Ruston

Louisiana

Mount Ida College

Newton

Massachusetts

Northeastern University

Boston

Massachusetts

Grand Valley State University

Allendale

Michigan

University of St. Thomas – Minnesota

St.Paul

Minnesota

University of Missouri – St.Louis

St.Louis

Missouri

Plymouth State University

Plymouth

New Hampshire

Fairleigh Dickinson University

Teaneck

New Jersey

Long Island University,C.W.Post Campus

Brookville

New York

Adelphi University

Garden City

New York

Pace University

New York City

New York

College of Mount Saint Vincent

Riverdale

New York

Queens University of Charlotte

Charlotte

North Carolina

University of North Dakota

Grand Forks

North Dakota

University of Cincinnati

Cincinnati

Ohio

Case Western Reserve University

Cleveland

Ohio

Cleveland State University

Cleveland

Ohio

Ohio Dominican University

Columbus

Ohio

University of Dayton

Dayton

Ohio

Miami University of Ohio

Oxford

Ohio

Oklahoma City University

Oklahoma City

Oklahoma

Oregon State University

Corvallis

Oregon

Concordia University

Portland

Oregon

Widener University

Chester

Pennsylvania

Saint Joseph’s University

Philadelphia

Pennsylvania

Point Park University

Pittsburgh

Pennsylvania

Roger Williams University

Bristol

Rhode Island

Johnson & Wales University

Providence

Rhode Island

Clemson University

Clemson

South Carolina

Middle Tennessee State University

Murfreesboro

Tennessee

University of Houston – Clear Lake

Houston

Texas

University of St. Thomas – Houston

Houston

Texas

University of the Incarnate Word

San Antonio

Texas

Texas Tech University

Lubbock

Texas

The University of Utah

Salt Lake City

Utah

University of Mary Washington

Fredericksburg

Virginia

James Madison Unversity

Harrisonburg

Virginia

City University of Seattle

Bellevue

Washington

Marshall University

Huntington

West Virginia

Marquette University

Milwaukee

Wisconsin

University of Wisconsin Oshkosh

Oshkosh

Wisconsin

University of Wyoming

Laramie

Wyoming

University of Southern California

Los Angeles

California

Hult International Business School

San Francisco

California

Boston

Massachusetts

New York City

New YorkBack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่