D’Overbroeck’s College Oxford

D’Overbroeck’s College Oxford

D’Overbroeck’s College (โดเวอร์โบรคส์คอลเลจ) เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนําแบบประจําและไปกลับ ตั้งอยู่ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

โรงเรียน D’Overbroeck’s College เปิดสอนหลักสูตรสําหรับนักเรียนต่างชาติรวมสามหลักสูตรด้วยกัน คือ
1. หลักสูตร GCSE (สําหรับนักเรียนอายุ14-18 ปี)  เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ซึ่งดําเนินการสอนที่ International Study Centre (ศูนย์การศึกษานานาชาติ) ของโรงเรียน มีนักเรียนต่างชาติจํานวน 40 คน
2. หลักสูตร A Level (สําหรับนักเรียนอายุ16 ปีขึ้นไป)  เป็นหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาระยะเวลาสองปี  หลักสูตรนี้เปิดสอนในแผนก Sixth Form ของโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 240คน (60% เป็นนักเรียนจากสหราชอาณาจักร)  แผนก Sixth Form ของทางโรงเรียนได้รับการกล่าวถึงในคู่มือแนะนําโรงเรียนดี (Good Schools Guide) ว่า “น่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับ Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร”

 

หลักสูตรมัธยมศึกษา GCSE (สําหรับนักเรียนอายุ 14-18 ปี)

เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น รวมทั้งวิชาอื่นๆ (เช่น ศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เคมีหน้าที่พลเมือง ภาษาฝรั่งเศส ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์)  นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาในหลักสูตร GCSE ได้ถึง 9 วิชา โดยขึ้นอยู่กับระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับ A level หรือ International Baccalaureate ในสหราชอาณาจักร เป็นหลักสูตรที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มั่นคงและช่วยเหลือสนับสนุนการเรียน โดยจัดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็ก  มีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ซึ่งมีความเข้าใจถึงความท้าทายในการเรียนด้วยภาษาต่างชาติของนักเรียนเป็นอย่างดีนักเรียน GCSE จํานวนมากของเราเข้าศึกษาต่อในระดับ A level ที่แผนก Sixth Form ของ d’Overbroeck’s ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในคู่มือแนะนําโรงเรียนดี (Good Schools Guide) ว่า “น่าจะเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับ Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร”  นักเรียน GCSE ของทางโรงเรียนจะได้รับสิทธิในการได้เข้าเรียนในระดับ Sixth Form ก่อนนักเรียนที่สมัครจากภายนอก หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ขั้นต่ำ นักเรียน GCSE ของเราส่วนใหญ่สอบระดับ A levelได้เกรดที่ดีเยี่ยม และเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนําในสหราชอาณาจักร รวมถึง มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และ เคมบริดจ์ได้ นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการจัดให้มีอาจารย์ประจําตัว ซึ่งจะดูแลและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านการศึกษาและสวัสดิการของนักเรียน  อาจารย์พร้อมให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม และจะติดต่อกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ จากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา  สํานักงานตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเอกชน (Independent Schools Inspectorate) ได้ให้คะแนนด้านการดูแลเอาใจใส่ของโรงเรียนต่อสวัสดิภาพนักเรียนว่าอยู่ในระดับ “ดีเด่น”   นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้พบกับผู้อํานวยการของ International Study Centre เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในด้านการเรียนและสวัสดิภาพความเป็นอยู่ และสนทนาเกี่ยวกับความมุ่งหมายทางการศึกษาในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนสามารถหาผู้ปรึกษาได้ตลอดเวลาหากมีข้อกังวลใจใดๆ และทางโรงเรียนมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรมนอกหลักสูตร
นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายประเภท อาทิ ศิลปะ บาสเก็ตบอล คริกเก็ต การเต้นรํา การโต้วาทีการแสดงละคร ดนตรีเรือพาย รักบี้เป็นต้น  ในแต่ละภาคเรียน โรงเรียนจะจัดงาน ทัศนศึกษา และกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางไปเที่ยวชมกรุงลอนดอน การชมการแข่งขันเรือพายของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด การฟังคอนเสิร์ตในเทศกาลคริสต์มาส การแสดงในเทศกาลศิลปะนานาชาติการเข้าร่วมการแสดงละครใบ้การเดินทางไปเมืองบาธการเข้างานเต้นรํา การไปเยี่ยมชมโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าดิดคอต การเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการแสดงละคร เป็นต้น

ที่พัก
นักเรียนจะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการเลือกสรรด้วย ความระมัดระวัง หรือพักแบบประจําอยู่ในหอพักของทางโรงเรียนซึ่งมีจํานวนจํากัด  ครอบครัวอุปถัมภ์จะให้การดูแลและความช่วยเหลือแก่นักเรียนเป็นอย่างดีใน ระหว่างที่ศึกษาอยู่ต่างแดน  นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้พูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา และจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี ของชาวอังกฤษ  เราได้เลือกสรรครอบครัวอุปถัมภ์อย่างระมัดระวัง โดยครอบครัวจํานวนมากเคยรับนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมพักอยู่ด้วยเป็น เวลานานหลายปีครอบครัวเหล่านี้จะอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 10-20 นาที  นักเรียนจะพักอยู่ในห้องนอนแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ โดยครอบครัวอุปถัมภ์จะเป็นผู้จัดหาอาหารเช้าและอาหารเย็นให้แก่นักเรียนนัก เรียนทุกคนจะสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

 

หลักสูตร A Level (Sixth Form)
การศึกษาแผนก Sixth Form (หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาระยะเวลาสองปี) ของโรงเรียน d’Overbroeck’s ที่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด มีชื่อเสียงในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และมีการดําเนินการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการเรียน  ขนาดของชั้นเรียนจะมีจํานวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 7 คน(สูงสุด 10 คน) ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและได้รับการสนใจอย่างใกล้ชิดนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ จากจํานวนวิชาที่เปิดสอนมากมายเกือบ 40 วิชา ซึ่งสามารถผสมผสานกันได้เกือบทั้งหมด  โรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนโดยจะมีอาจารย์คอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และมุ่งเน้นเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จที่ดีเยี่ยมในการเรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักร แต่โรงเรียนก็ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากประเทศอื่นๆ  เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความสําเร็จของนักเรียนเหล่านี้ในระดับ A level และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ในแต่ละปีจะมีนักเรียนใหม่เกือบ 100 คนจากโรงเรียนอื่นๆ มาเข้าร่วมแผนก Sixth Form ดังนั้นนักเรียนต่างชาติจึงสามารถหาเพื่อนใหม่ได้อย่างง่ายดาย  จุดเด่นที่สําคัญประการหนึ่งของทางโรงเรียนก็คือ ความเอาใจใส่ในตัวนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีความสุข และมีความก้าวหน้าในด้านการเรียนเป็นอย่างดีและมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนําโรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิห้องสตูดิโอศิลปะ (รวมถึงห้องสําหรับงานถ่ายภาพและงานเซรามิกโดยเฉพาะ) ศูนย์การเรียนพร้อมผู้แนะนําดูแล ห้องสมุดโรงเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อย่างพร้อมเพียง การใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน นักเรียนระดับ AS และ A level ของเรามีผลการสอบที่ดีเยี่ยม และเราได้รับการจัดอันดับเมื่อเร็วๆ นี้ให้เป็นสถาบันหนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศที่เพิ่มค่าให้แก่ผลการเรียนของนักเรียน  เรามีโปรแกรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากคณะอาจารย์ของโรงเรียน (อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว) และยังมีโปรแกรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในช่วงสามปีที่ผ่านมา นักเรียนของเราได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสิบอันดับแรกของประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน (LSE) คิงส์คอลเลจลอนดอน มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก เป็นต้น
วิชาที่ทําการเปิดสอนในระดับ AS/A2 level ซึ่งนักเรียนสามารถผสมผสานกันได้เกือบทุกวิชา ได้แก่ บัญชีประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ศิลปะ ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เคมีอารยธรรมยุคโบราณ การสื่อสารและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์การละครและมหรสพศึกษา เศรษฐศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาพยนตร์ศึกษา ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ชั้นสูง ภูมิศาสตร์ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้านศิลปะ ภาษาอิตาลีภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาติน/กรีกโบราณ กฎหมาย คณิตศาสตร์ภาษาจีนกลาง ภาษายุคใหม่ ดนตรีเทคโนโลยีดนตรีปรัชญา การถ่ายภาพ ฟิสิกส์พลศึกษา การเมือง จิตวิทยา ศาสนศาสตร์ภาษา รัสเซีย สังคมวิทยา ภาษาสเปน หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ (EFL): ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English) จะจัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษให้แก่นักเรียนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม ความพร้อมสําหรับการสอบ IELTS ในระดับ Sixth Form โรงเรียนจะให้การดูแลเอาใจใส่แก่นักเรียนอย่างดีเยี่ยม  นักเรียนทุกคนจะได้เข้าพบกับผู้อํานวยการการศึกษาหรือ Director of Studies (DoS) อย่างสม่ำเสมอ  DoS แต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลนักเรียนกลุ่มเล็กๆ ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่และการเรียน  DoS จะตรวจสอบดูแลความคืบหน้าในด้านการเรียน  ช่วยนักเรียนในการพัฒนาอุปนิสัยในการเรียนให้มีประสิทธิผล การบริหารเวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ และการจัดการความท้าทายในการเรียนแต่ละวิชาได้อย่างสมดุล  DoS จะเป็นศูนย์กลางสําหรับการติดต่อกับผู้ปกครอง  เรายินดีที่จะรับการติดต่อจากผู้ปกครอง และจะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยการเขียนรายงานอย่างละเอียด การจัดประชุมผู้ปกครอง (parents evenings) และการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอข้อมูล (information evenings)

กิจกรรมนอกหลักสูตร
โรงเรียนมีโปรแกรมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิศิลปะ บาสเก็ตบอล คริกเก็ต นิตยสารประจําโรงเรียน การเต้นรํา การโต้วาทีการแสดงละคร โครงการดุ๊กออฟเอดินเบิร์ก ชมรมการทําธุรกิจการค้า ฟุตบอล ฮ๊อกกี้ดนตรีเน็ตบอล รักบี้ราวน์เดอร์เรือพาย ว่ายน้ำา เทนนิส เป็นต้น  โรงเรียนมีการประสานงานร่วมกับสถาบันที่เป็นพันธมิตรมากมายหลายแห่ง (รวมถึง มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดบรู๊ค) เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการได้รับการคําแนะนําจากโค้ชชั้นเยี่ยมและการใช้สถานที่ต่างๆ  เรายินดีที่จะช่วยให้นักเรียนได้เข้าร่วมในชมรมกีฬาเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดสําหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การเล่นกอล์ฟ การขี่ม้า เป็นต้น

ที่พัก
นักเรียนสามารถเลือกพักอยู่ในหอพักประจําของทางโรงเรียนหรือพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ก็ได้ที่พักจะอยู่ในบริเวณที่สวยงามทางตอนเหนือของเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ห่างจากใจกลางเมืองออกไปเพียงไม่กี่นาที)  โรงเรียน d’Overbroeck’s มีหอพักประจําอยู่สองอาคารด้วยกัน แห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน และอีกแห่งหนึ่งใช้เวลาเดินจากโรงเรียนเพียงแค่สิบนาที นักเรียนจะพักอยู่ในห้องนอนแบบเดี่ยวหรือแบบคู่ที่มีห้องน้ำในตัวหรือห้องน้ำรวม โดยจะมีอาจารย์ผู้ปกครองร่วมพักประจําอยู่ด้วยตลอดเวลาในแต่ละหอพัก  อาจารย์ผู้ปกครองประจําหอพักจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารเช้าและอาหารเย็นให้แก่นักเรียน ส่วนอาหารกลางวันสามารถซื้อได้ที่โรงเรียน  อาคารหอพักแบ่งออกเป็นสองส่วนแยกจากกันสําหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในแต่ละหอพักจะมีห้องศูนย์กลางที่กว้างขวางซึ่งนักเรียนชายและหญิงสามารถใช้ร่วมกันได้มีสวนที่สวยงามสําหรับการจัดเลี้ยงบาร์บีคิว และมีโต๊ะปิงปอง ฯลฯ นักเรียนทุกคนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

Term Dates 2015-2016

Autumn term

Term starts: Wednesday 2 September 2015
Half term: Thursday 22 October to Sunday 1 November 2015 (inclusive)
(Sixth Form and ISC students have internal exams on Thursday 22 and Friday 23 October)
Term ends: Wednesday 16 December 2015

Spring term

Term starts: Wednesday 6 January 2016
Half term: Friday 12 February to Sunday 21 February (inclusive)
(Sixth Form and ISC students have mocks on Friday 12 February)
Term ends: Thursday 24 March 2016

Summer term

Term starts: Monday 18 April 2016
(Sixth Form and ISC students return for mocks on Wednesday 13 April)
Bank holiday: Monday 2 May 2016
Half term: Saturday 28 May to Wednesday 1 June 2016 (inclusive)
Term ends: Thursday 30 June 2016


FEES 2015-2016

INITIAL CHARGES

Enrolment fee £550
Deposit UK students £630
Non-UK students £1,200

Please note that the enrolment fee is not refundable if the student is withdrawn after a place has been accepted. The deposit is refunded, less any outstanding charges, after the end of the student’s final term.

TUITION FEES

Termly fee £7,200
EAP (English for Academic Purposes) £1,575 per term
Instrumental Music/Voice £29.50 per 35 minute lesson
BOARDING FEES

Boarding houses and residence

Hayfield House & ’106′ £3,950 per term
Bensons House £3,225 per term

HOST FAMILIES

Generally in the range of £2,300 – £4,100 per term depending on the length of the term and host family chosen.

OTHER CHARGES

Please hover over the relevant item below to see more detail.

Trips and visits
Examination entry fees
Textbooks
Optional Insurance Cover
Exceptional arrangements such as supplementary one-to-one teaching, or teaching for a GCSE subject studied in the Sixth Form, will incur additional tuition fees. These will have been agreed with parents in advance.Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่