ระดับมัธยมศึกษา อังกฤษ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษและเครือจักรภพแบ่งเป็น 4 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา การศึกษาภาคบังคับเริ่มตั้งแต่อายุ 5 ปีถึง 16 ปี เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ 95% จะเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาล ส่วนผู้ปกคราองที่มีฐานะดีอาจจะเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษา

รับนักเรียนอายุ 5-13 ปี การสอนจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเขียนและทักษะทางตัวเลข เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถตามความเจริญเติบโตตามวัยของเด็ก

 • ระดับเตรียมประถม ( Pre – Preparatory School ) รับเด็กอายุ 5-7 ปี
 • ระดับประถม ( Preparatory School ) รับเด็กอายุ 8-13 ปี การเรียนระดับนี้จะมุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนเข้าสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อก้าวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม

ระดับมัธยมศึกษา

รับนักเรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปที่สอบผ่าน CEE แล้วเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมจะมีให้เลือกทั้งแบบหญิงล้วน ชายล้วน หรือสหศึกษา ทั้งแบบประจำและไปกลับ ในระดับมัธยมศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษกำหนดให้มีการสอบวัดผลความรู้และสามารถของเด้ก ผลการสอบดังกล่าวจะนำไปใช้ในการสมัครเข้าในระดับอุดมศึกษาต่อไป (การสอบ GCSE , AS/A Level จะสอบประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม) โดยการสอบนี้มี 2 ประเภท คือ

 1. GCSE (General Certificate of Secondary Education) : ก่อนจะเรียนหลักสูตร 2 ปีนี้ได้ คุณต้องเรียนจบมัธยมต้นหรือเทียบเท่าและมีอายุอย่างน้อย 14 ปี การสอบระดับนี้จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 8-12 วิชา และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, และ G ผู้ที่สอบได้ Grade C  ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE จนได้รับวุฒิบัตร สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสายสามัญ “A” Level หรือหลักสูตรสายวิชาชีพ Advanced GNVQ อีก 2 ปีได้
 2. GCE AS/A –levels : หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคุณจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A-levels เมื่อจบปีที่สอง คุณจะต้องเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 และต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ วิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 5 ระดับคือ A, B, C, D และ E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผุ้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B ผลสอบ GCE “A” Level นี้จะเป็นเกณฑ์ที่สถานศึกษาใช้ในการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยกำหนดดังนี้

- แบบ 5 วิชา นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา

- แบบ 4 วิชา นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบ GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา

สถาบันที่สอน GCSE/  GCE AS/ A Levels

Bellerbys College

CATS College

D’Overbroeck’s College Oxford

Newton Programme A Levels University of East Anglia

Oxford Tutorial College

3.  ระบบ International Baccalaureate (IB) คือ หลักสูตรการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนได้เข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถูกจัดตั้งโดย
     International Baccalaureate Organization หรือ IBO โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับตามกลุ่มอายุของผู้เรียน

 • หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง (IB Middle Years Programme, MYP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 11 ถึง 16 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี หลักสูตร 2 ปีจบ

หลักสูตรการศึกษาทั้งสามนี้ได้รวบรวมและประยุกต์จากระบบการศึกษาหลากหลายระบบทั่วโลก และได้เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยและรัฐบาลทั่วโลก โดยจุดประสงค์หลักของ IBO คือ เป็นหลักสูตรแก่นักเรียนที่จำเป็นที่จะต้องย้ายสถาบันไปมาจากประเทศสู่ประเทศ เช่น นักเรียนที่มีผู้ปกครองทำงานอยู่กับองค์กรนานาชาติ หลักสูตรต่าง ๆ นี้ ได้ถูกริเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1968

โดยเนื้อหาการเรียน แบ่งได้ 6 หมวดวิชาที่ต้องเลือกเรียน

กลุ่ม 1 หมวดภาษาหลัก : เลือกเรียนได้จากภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน
กลุ่ม 2 หมวดภาษารอง : เลือกเรียนได้จากภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน ภาษาอะราบิก ภาษารัสเซีย ภาษษาตุรกี ภาษาจีน
กลุ่ม 3 สังคมศาสตร์ : วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ / วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา
กลุ่ม 4 วิทยาศาสตร์ : วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมและระบบสิ่งแวดล้อม / วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ เคมี ชีววิทยา
กลุ่ม 5 คณิตศาสตร์ : วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ คณิตขั้นสูง คณิตระดับกลาง คณิตศึกษา / วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ คณิตระดับกลาง คณิตศึกษา
กลุ่ม 6 ศิลปะ : วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ดนตรี การละคร ทัศนศิลป์ / วิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาฝรั่งเศส เช่น ทัศนศิลป์

นอกจากนี้ โปรแกรมมีอีก 3 ส่วนหลักที่นักเรียนต้องผ่านการประเมินผล คือ

  The extended essay
เป็นการวัดความสามารถทางการทำวิจัยและเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง
(The extended essay is a requirement for students to engage in independent research through an in-depth study of a question relating to one of the subjects they are studying)

 

  Theory of knowledge
ออกแบบให้ส่งเสริมนักเรียนในการมองมุมต่างๆขององค์ความรู้ โดยใช้การวิเคราะห์ และตรวจสอบหาเหตุผล
(Theory Knowledge is a course designed to encourage each student to reflect on the nature of knowledge by critically examining different ways of knowing (perception, emotion, language and reason) and different kinds of knowledge (scientific, artistic, mathematical and historical).

 

  Creativity, Action, Service (CAS)
ความคิดสร้างสรรค์ การกระทำ และการบริการ เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาให้นักเรียนได้สร้างทักษะทั้ง 3 ส่วนข้างต้น
(Creativity, action, service requires that students actively learn from the experience of doing real tasks beyond the classroom. Students can combine all three components or do activities related to each one of them separately. )

 

ระบบคะแนน (Grading) และการประเมินผลการเรียน (Assessment)

  • คะแนนแต่ละวิชาอยู่ที่ 1 ต่ำสุด ถึง 7 สูงสุด นักเรียนต้องผ่านข้อสอบประเภทเขียนของแต่ละวิชา ซึ่งจะตรวจโดยคณะกรรมการอิสระของ IB บวกกับการประเมินผลรวมจากโรงเรียน
  • คะแนนสูงสุดของระบบ IB คือ 45 ซึ่งมาจาก คะแนนสูงสุด 7คะแนน ใน 6 วิชา (42 คะแนน ) และ อีก 3 คะแนนมาจากผลงานในส่วน extended essay และ Theory of knowledge
  • นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 24 คะแนนและผ่านการประเมิน Creativity, action, service จึงจะได้ประกาศนียบัตร

 

เกณฑ์ระดับคะแนนการเข้ามหาวิทยาลัย

IB points Level of Entry
IB 30 points Foundation programs
IB  32-45 points Bachelor degrees in Leading Universities

   สถาบันที่สอน IB

   - St.Clare’s, OxfordBack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่