วีซ่า สิงคโปร์

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) 

ประเทศสิงคโปร์

 

  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง (หน้าแรก) ห้ามมีรอยขีด ลบใดๆ
  2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ (passport size 2 นิ้ว) ด้านหลังเป็นสีขาวเท่านั้น จำนวน 6 รูป
  3. สูติบัตรของนักเรียน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับประทับตรารับรองการแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครและผู้ปกครอง(ถ้ามี) (ฉบับภาษาอังกฤษที่ประทับตรารับรองการแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
  5. หลักฐานการศึกษาระดับสูงสุด พร้อม Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นต์รับรองเอกสารโดยสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ต้องรับรองการแปล)
  6. ใบสมรสบิดา มารดา (แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองคำแปลถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ)
  7. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  ของบิดา และ มารดา (ถ้ามี)

 

PASSPORT   :   ผู้ที่ต้องการเดินทางไปสิงคโปร์ จะต้องถือหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ต้องการเดินทาง หากยังไม่มีหนังสือดินทางต้องไปทำให้เรียบร้อยก่อน  โดยจะต้องยื่นหนังสือคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่กองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. 

ปัจจุบันกองหนังสือเดินทางสำนักงานกงสุลคลิกดูรายละเอียด   www.consular.go.th/main/th/services/1274/19745

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่