ระดับประถม/มัธยมศึกษา สิงคโปร์

ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ/เตรียมอุดมศึกษา 6423956

1. การศึกษาก่อนวัยเรียน

การศึกษาตามปกติจะเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 4 ปี เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี จะเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ราว 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวัน เรียน 2 คาบต่อวัน

2. โรงเรียนประถมศึกษา

เด็กอายุ 7-12  ปี ทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาในระดับนี้ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่  (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือ ทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) วิทยาศาสตร์ (เรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 ) คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และการแกะสลัก วิชาพลเมืองและศีลธรรม สุขศึกษา สังคมศึกษา และฟิสิกส์ เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6  นักเรียนจะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE)  คะแนนที่ได้จะตัดสินว่านักเรียนจะเรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใด

  3. โรงเรียนมัธยมศึกษา

 นักเรียนที่อายุตั้งแต่ 13-16/17 ปี จะเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 5  แผน คือ      หลักสูตร Special, Express, Normal, Integrated และ  Specialised Program นักเรียนในแผนการเรียน    Special และ Express  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 แล้วต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘O’ levels (United Kingdom  Cambridge ‘Ordinary’ Levels) สำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 ต้องเข้า  ทำข้อสอบระดับ ‘N’ levels  นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีถัดไป หากผลสอบ    ของ ‘N’ levels อยู่ในระดับที่ดีพอ
หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์  หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทาง  สายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาใน  สิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิด  สร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน ถ้าต้องการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ต้องสอบเข้าทุกโรงเรียนโดยใช้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

4. จูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดมศึกษา

เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และ สถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

ผลสอบระดับ ‘A’ levels นี้จะเป็นตัวตัดสินว่า นักเรียนจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เลือก 4 แห่ง กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) มหาวิทยาลัยการจัดการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIM) นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ในโรงเรียนโพลีเทคนิคแห่งใดแห่งหนึ่งใน 5 แห่ง (เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา) หรือเรียนในสาขาวิชาชีพที่สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) ซึ่งเป็นสถาบันระดับเตรียมอุดมศึกษา

ค่าเล่าเรียน

สำหรับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ค่าเล่าเรียน ปี 2016 ต่อเดือนจะเป็นดังนี้

  • ชั้นประถม 400 เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นมัธยม 550  เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นจูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดม 800 เหรียญสิงคโปร์

เทอมการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ปี 2016

Semester 1
เทอม 1 4 มกราคม – 11 มีนาคม
เทอม 2 21 มีนาคม – 27 พฤษภาคม                     .

 

Semester 2
เทอม 3 27 มิถุนายน – 2 กันยายน
เทอม 4 13 กันยายน – 18 พฤศจิกายน                  .

 

     เทอมการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ปี 2017

Semester 1
เทอม 1  3 มกราคม – 10 มีนาคม
เทอม 2 20 มีนาคม – 26 พฤษภาคม                     .

 

Semester 2
เทอม 3 27 มิถุนายน – 31 สิงหาคม
เทอม 4 11 กันยายน – 17 พฤศจิกายน                  .

โดยปกติ นักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่สิงคโปร์ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนปรับตัวได้ง่ายและตอบรับกับระบบการเรียนใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว จะสังเกตได้ว่า เทอมการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์จะเริ่มต้นจากต้นปี จึงทำให้นักเรียนไทยไม่สามารถเข้าเรียนหลังจากจบปีการศึกษาไทยได้ในทันที นักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่จึงจะเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมในช่วงเดือนมีนาคม หรือ เมษายน เพื่อให้มีศักยภาพที่ดีพอในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล (AEIS) ในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของทุกปี และสามารถเข้าเรียนเทอมที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไปที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ (Ministry of Education, Singapore)

โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล

 Ascensia  Academyเดิมชื่อ  “Hua” เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในด้านหลักสูตร
เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน อ่านต่อ…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dimensions International College ไดเมนชั่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์ภาษาไดเมนชั่น (Dimension Language Centre) โรงเรียนไดเมนชั่นคอมเมอร์เชียล (Dimension Commercial School) และ ศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวและการเดินทางทรัสต์เฮ้าส์  อ่านต่อ…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.sstc_new_logo(large)_1.SSTC School for Further Education ศูนย์การศึกษา SSTC  ก่อตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 สถาบัน ตั้งอยู่ ใจกลางของถนนออชาร์ด/ปีนัง อ่านต่อ…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zesprion School of Learning

Zesprion School of Learning เดิมชื่อ  Zesprion  Language  Centre เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.  2002 ที่นี้เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษา จีนและภาษามาเลย์  ให้กับทั้งนักเรียนท้องถิ่นของเราเองเช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติ  อ่านต่อ…

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โรงเรียนนานาชาติ/โรงเรียนเอกชน

นอกจากโรงเรียนของรัฐบาล ทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกทางหนึ่งก็คือ International School หรือโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกับประเทศต้นกำเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในประเทศนั้น โดยปกติโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเปิดในสิงคโปร์จะมีทั้งนักเรียนจากต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราว บางโรงเรียนจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของนักเรียนที่มาสมัครเช่น สัญชาติ หรือความสามารถทางด้านภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กโต ทั้งนี้ การจัดสอบและการปิดเทอมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน ค่าเรียนโดยเฉลี่ยของโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของสิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้

.

.โรงเรียนนานาชาติ ACS  International Singapore โรงเรียนอินเตอร์แนวหน้าของสิงคโปร์ เปิดกว้างแก่คนสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่สนใจในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดย  เฉพาะเจาะจงรูปแบบด้านการศึกษาของ ACS ทางโรงเรียนจะยึดถือตามแนว อ่านต่อ…

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Canadian International School (CIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติบัณฑิตที่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก ทางโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร IB program (International Baccalaureate) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็นที่นิยมทั่วโลก อ่านต่อ…

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hillside World Academy_Learnig CurveHillside World Academy (HWA)  เดิมชื่อ  “Chinese International School (CNIS)” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอุบาล ประถม และมัธยม เปิดสอนในระบบ International Baccalaureate อ่านต่อ….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hwa Chong International School (HCIS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (Ministry of Education(MOE)) อ่านต่อ….   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nexus International School (Singapore) – NISS NISS มีพื้นที่ 470,000 ตารางฟุต อยู่บนเลขที่ 201 ถนน Ulu Pandan ติดกับ Pandan Valley Condominium ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนชาวต่างชาติ NISS เป็น    แคมปัสแห่งที่สอง แห่งแรกตั้งอยู่ในปุตราจายา, ประเทศมาเลเซีย อ่านต่อ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  SIM International Academy (SIM IA) เป็นโรงเรียนนานาชาติใหม่ล่าสุดของสิงคโปร์ ที่นำหลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and                                                                   Mathematics) ควบคู่กับกลุ่มวิชา Social Sciences  อ่านต่อ…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

St. Francis Methodist School (SFMS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 นับเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพในส่วนขององค์กรการศึกษาภาค เอกชนของประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนนักเรียนกว่า 700 คนอ่านต่อ…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

กรุณาเลือกระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่ต้องการBack to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่