ระดับประถม/มัธยมศึกษา สิงคโปร์

ระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และจูเนียร์ คอลเลจ/เตรียมอุดมศึกษา

1. การศึกษาก่อนวัยเรียน

การศึกษาตามปกติจะเริ่มเมื่อเด็กอายุได้ 4 ปี เด็กอายุระหว่าง 4-6 ปี จะเข้ารับการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ราว 3-4 ชั่วโมงในแต่ละวัน เรียน 2 คาบต่อวัน

2. โรงเรียนประถมศึกษา

เด็กอายุ 7-12  ปี ทุกคนในสิงคโปร์จะต้องใช้เวลาเรียน 6 ปีในระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยการเรียนชั้นประถมต้น (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นประถมปลาย (orientation stage) อีก 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาในระดับนี้ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาแม่  (Mother Tongue อันได้แก่ ภาษาจีน มาเลย์ หรือ ทามิล ตามเชื้อชาติของตนเอง) วิทยาศาสตร์ (เรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 ) คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และการแกะสลัก วิชาพลเมืองและศีลธรรม สุขศึกษา สังคมศึกษา และฟิสิกส์ เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 6  นักเรียนจะต้องทำข้อสอบ Primary School Leaving Examination (PSLE)  คะแนนที่ได้จะตัดสินว่านักเรียนจะเรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใด

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา

นักเรียนที่อายุตั้งแต่ 13-16/17 ปี จะเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 5  แผน คือ หลักสูตร Special, Express, Normal, Integrated และ  Specialised Program นักเรียนในแผนการเรียน Special และ Express  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 แล้วต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘O’ levels (United Kingdom Cambridge ‘Ordinary’ Levels) สำหรับนักเรียนในแผนการเรียน Normal  เมื่อเรียนจบในปีที่ 4 ต้องเข้าทำข้อสอบระดับ ‘N’ levels  นักเรียนกลุ่มนี้จะสามารถเข้าสอบระดับ ‘O’ levels ได้ในปีถัดไป หากผลสอบของ ‘N’ levels อยู่ในระดับที่ดีพอ
หลักสูตรวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาแม่ (จีน มาเลย์ หรือทามิล) วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจการค้าหรือสายวิชาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสิงคโปร์ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์ การรับนักเรียนต่างชาตินั้นขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละโรงเรียน

4. จูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดมศึกษา

เมื่อนักเรียนสอบ GCE ‘O’ Level ผ่านได้แล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับจูเนียร์ คอลเลจเป็นเวลา 2 ปี หรือศึกษาที่สถาบันกลางการศึกษา (centralised institute) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเตรียมศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย จูเนียร์ คอลเลจ และ สถาบันกลางการศึกษาจะสอนทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรหลักแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ วิชาความรู้ทั่วไป (General Paper) และภาษาแม่ เมื่อเรียนจบจูเนียร์ คอลเลจ นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level) โดยเลือกวิชาสอบสูงสุดได้ 4 วิชา จากวิชาในหมวดศิลปะ วิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า การรับนักเรียนต่างชาติก็ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในโรงเรียนเช่นกัน

ผลสอบระดับ ‘A’ levels นี้จะเป็นตัวตัดสินว่า นักเรียนจะไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้หรือไม่ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เลือก 4 แห่ง กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ (SMU) มหาวิทยาลัยการจัดการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (SIM) นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ในโรงเรียนโพลีเทคนิคแห่งใดแห่งหนึ่งใน 5 แห่ง (เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา) หรือเรียนในสาขาวิชาชีพที่สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) ซึ่งเป็นสถาบันระดับเตรียมอุดมศึกษา


ค่าเล่าเรียน

สำหรับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนที่สนับสนุนโดยรัฐบาล ค่าเล่าเรียน ปี 2014 ต่อเดือนจะเป็นดังนี้

  • ชั้นประถม 350 เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นมัธยม 450  เหรียญสิงคโปร์
  • ชั้นจูเนียร์ คอลเลจ/ เตรียมอุดม 700 เหรียญสิงคโปร์

เทอมการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ปี 2015

 

Semester 1
เทอม 1 2 มกราคม – 13 มีนาคม
เทอม 2 23 มีนาคม – 29 พฤษภาคม
Semester 2
เทอม 3 29 มิถุนายน – 4 กันยายน
เทอม 4 14 กันยายน – 20 พฤศจิกายน

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ (Ministry of Education, Singapore)

 

 

โดยปกติ นักเรียนไทยนิยมไปเรียนที่สิงคโปร์ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น เพราะเป็นช่วงที่นักเรียนปรับตัวได้ง่ายและตอบรับกับระบบการเรียนใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว จะสังเกตได้ว่า เทอมการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลในสิงคโปร์จะเริ่มต้นจากต้นปี จึงทำให้นักเรียนไทยไม่สามารถเข้าเรียนหลังจากจบปีการศึกษาไทยได้ในทันที นักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่จึงจะเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมในช่วงเดือนมีนาคม หรือ เมษายน เพื่อให้มีศักยภาพที่ดีพอในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล (AEIS) ในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของทุกปี และสามารถเข้าเรียนเทอมที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป

 

 


โรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล

สถาบันเตรียมตัวเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลจัดเป็นด่านแรกที่สำคัญสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการจะเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ สถาบันเหล่านี้จะทำหน้าที่เตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านภาษา และปรับพื้นฐาน ความรู้ของนักเรียนต่างชาติให้เข้าใจและมีความพร้อมที่จะเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ต่อไป อีกทั้ง ยังช่วยจัดหาโรงเรียนรัฐบาลที่เหมาะสมพร้อมกับพานักเรียนไปสอบตามโรงเรียนเหล่านั้นเมื่อจบหลักสูตรอีกด้วย ได้แก่

AcademiesAustralasia เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีในสิงค์โปร์ อ่านต่อ…

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ascensia  Academy เดิมชื่อ  “Hua” เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากในด้านหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน อ่านต่อ…


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dimensions International College ไดเมนชั่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์ภาษาไดเมนชั่น (Dimension Language Centre) โรงเรียนไดเมนชั่นคอมเมอร์เชียล (Dimension Commercial School) และ ศูนย์ศึกษาการท่องเที่ยวและการเดินทางทรัสต์เฮ้าส์  อ่านต่อ…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SSTC School for Further Education ศูนย์การศึกษา SSTC  ก่อตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 สถาบันตั้งอยู่ใจกลางของถนนออชาร์ด/ปีนัง อ่านต่อ…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Zesprion  Language  Centre
เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.  2002 ที่นี้เปิดสอนภาษาอังกฤษ ภาษา จีนและภาษามาเลย์  ให้กับทั้งนักเรียนท้องถิ่นของเราเองเช่นเดียวกับนักเรียนต่างชาติ  อ่านต่อ…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


โรงเรียนนานาชาติ
/โรงเรียนเอกชน

นอกจากโรงเรียนของรัฐบาล ทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันอีกทางหนึ่งก็คือ International School หรือโรงเรียนนานาชาติในสิงคโปร์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกับประเทศต้นกำเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่านี้จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในประเทศนั้น โดยปกติโรงเรียนนานาชาติที่เข้ามาเปิดในสิงคโปร์จะมีทั้งนักเรียนจากต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้นๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นการชั่วคราว บางโรงเรียนจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต้นของนักเรียนที่มาสมัครเช่น สัญชาติ หรือความสามารถทางด้านภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สำหรับชั้นเรียนเด็กโต ทั้งนี้ การจัดสอบและการปิดเทอมก็แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของสิงคโปร์ ได้แก่

โรงเรียนนานาชาติ ACS (International) เปิดกว้างแก่คนสิงคโปร์และชาวต่างชาติที่สนใจในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ โดยเฉพาะเจาะจงรูปแบบด้านการศึกษาของ ACS ทางโรงเรียนจะยึดถือตามแนว  อ่านต่อ… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nexus International School (Singapore) – NISS

NISS มีพื้นที่ 470,000 ตารางฟุต อยู่บนเลขที่ 201 ถนน Ulu Pandan ติดกับ Pandan Valley Condominium ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนชาวต่างชาติ NISS เป็นแคมปัสแห่งที่สอง
แห่งแรกตั้งอยู่ในปุตราจายา, ประเทศมาเลเซีย อ่านต่อ…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

St. Francis Methodist School (SFMS) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 นับเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพในส่วนขององค์กรการศึกษาภาค เอกชนของประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนนักเรียนกว่า 700 คน อ่านต่อ…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chinese International School (CNIS) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอุบาล ประถม และมัธยม เปิดสอนในระบบ International Baccalaureate อ่านต่อ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรุณาเลือกระดับการศึกษาอื่น ๆ ที่ต้องการBack to Top
FEATURED PROGRAMS
เรียน MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษที่สิงค์โปร์ในราคาพิเศษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 30 ในอังกฤษ อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
สถานบัน FLS International จัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม ลด 20% อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สาขากรุงเทพฯ

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00 น.

โทร: 0-2943-8380
มือถือ 081-701-8574 และ 081-701-8575

e-mail : info@learningcurve-th.com

หรือ สาขาเชียงใหม่
เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่