เรียนภาษากับ University of Southern California (USC) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

University of Southern California (USC) เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนในมหาวิทยาลัยระดับ World Class พร้อมรับส่วนลดค่าสมัครเรียนทันที USD175 (ประมาณ 6,000 บาท) สำหรับน้องๆที่สมัครเรียนในเทอม Fall 2017 (เริ่มเรียน 11 กันยายน 2017 นี้)
.
หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก เรียนในวิทยาเขตของ USC
 • เนื้อหาหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟังและพูดด้วยเวลาอันรวดเร็ว»เปิดเรียน 6 ครั้งตลอดทั้งปี
 • มีทีมเจ้าหน้าที่แนะแนวคอยช่วยดูแลและสนับสนุนการเรียน
 • มีสัมนาการรับเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (สถาบันที่ร่วมมือกับเราจำนวนหนึ่ง ยอมรับผลการเรียนเมื่อสำเร็จจาก USC International Academy แทนผลสอบ TOEFL/IELTS)
ข้อมูลเพิ่มเติมด้านวิชาการ
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 15 คนต่อห้อง)
 • จำนวนชั่วโมงเรียน : 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถเสริมการเรียนในห้องด้วยการเข้ากลุ่มสนทนาและชั่วโมงติวเข้ม
 • มีวิชาเลือกหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียน

การอ่านและการเขียน

ระดับเริ่มต้น

นักเรียนในระดับนี้จะได้เรียนรู้ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยทักษะ ผสมผสาน เริ่มด้วยการเขียนเป็นประโยคและการเขียนเป็นย่อหน้านักเรียนจะได้ เรียนรู้การใช้รายละเอียดการเขียนขยายความเพื่อนำเสนอความคิดหลักและการใช้หลัก ไวยากรณ์ที่จำเป็นในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเนื้อหาการเรียนที่เหมาะสมกับภาษาระดับเริ่มต้นนี้ ได้รับการคัดเลือกมาจากหัวข้อที่ได้รับความสนใจที่สุดเพื่อเพิ่มคำศัพท์ที่ นักเรียนจะได้ใช้ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านเพื่อจับใจความที่ถูกต้อง

ระดับกลาง

นักเรียนในระดับกลางจะได้รับการฝึกฝนความสามารถในการเขียนเรียงความ 3-5 ย่อหน้า เริ่มจากการเขียนโต้ตอบระหว่างบุคคลจนถึงการเขียนที่ เป็นทางการนักเรียนจะได้ เรียนรู้ โครงสร้างประโยคในเชิงไวยากรณ์จากเนื้อหาการอ่าน ในบทความต่างๆ และนำไปใช้ โดยตรงกับการเขียนรายงาน ความสามารถและทักษะทางภาษาจะมีเพิ่มขึ้นโดยการอ่าน ที่หลากหลาย และการวิเคราะห์รูปแบบการเขียนจากข่าวสารและบทความ ตีพิมพ์ต่างๆ เมื่อจบหลักสูตรในระดับกลางนักเรียนจะมีความสามารถในการเขียน เรียงความตั้งแต่ 5 ย่อหน้าขึ้นไปและการเขียนเชิงเปรียบเทียบการเขียนในเชิงเหตุและผล และการเชิญชวน โน้มน้าว

ระดับสูง

นักเรียนในระดับสูงจะพัฒนาทักษะภาษาที่มีลักษณะซับซ้อนที่จำเป็นในการอ่านและการ วิเคราะห์ที่ถือเป็นทักษะที่สำคัญและเพื่อความสำเร็จในการศึกษาชั้นสูงต่อไปพร้อมทำ ความคุ้นเคยกับมาตรฐานธรรมเนียมบรรยากาศในห้องเรียนระดับมหาวิทยาลัยนักเรียน ในระดับนี้จะได้ฝึกฝนวิธีการเขียนจากการยกตัวอย่าง การเขียนเพื่อการโน้มน้าว การเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวความคิดจากการอ่านเชิงวิชาการ การสรุป บทความและการโต้แย้ง ทักษะการทำวิจัยและหลักไวยากรณ์ชั้นสูงจะถูกนำมาสอนเพื่อ การเขียนที่ชัดเจนถูกหลักไวยากรณ์ในการเขียนเรียงความจำนวนหลายๆ หน้า

การฟังและการพูด

ระดับเริ่มต้น

ชั้นเรียนในระดับเริ่มต้นของการฟังและการพูดส่งเสริมบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้น ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้ด้วยตนเองการฝึกฝนการพูดจะช่วยพัฒนาความมั่นใจใน การพูดโต้ตอบในชีวิต ประจำวันผ่านเหตุการณ์จำลอง การจับกลุ่มและการพูดหน้าชั้น แบบสั้นๆ อย่างเป็นกันเอง นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้น ด้วยการฝึกการ ฟังและการเล่าเรื่องราวต่างๆ การอธิบายขั้นตอนของขบวนการต่างๆ การบอกเส้นทาง และการใช้ภาษาที่หลากหลาย

ระดับกลาง

นักเรียนในระดับกลางนี้จะได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดในทางวิชาการและสาย งานต่างๆ นักเรียนได้เรียนวิธีการนำเสนอแนวคิดหลัก แยกแยะประเด็นสำคัญ รวมถึง สรุปความหมาย ประเด็นหลักในการบรรยายในชั้นเรียนและการนำเสนอ ผลงานหน้าชั้น นักเรียนมีความสามารถในการพูดมากขึ้นด้วยการสัมภาษณ์เจ้าของภาษาและนำเสนอ ข้อสรุปหน้าชั้นโดยมุ่งเน้นเนื้อหา ใจความสำคัญน้ำเสียงที่ใช้ในการพูด ภาษากาย และ ไวยากรณ์ นักเรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคในเชิงไวยากรณ์และสามารถนำไปใช้ใน การพูดต่อไป

ระดับสูง

นักเรียนในระดับนี้จะได้ใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการ เรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการอธิบายที่ ชัดเจน การพูดด้วยความมั่นใจ การให้ความคิดเห็นที่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์และ หาทางลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารพร้อมการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนในระดับนี้ได้รับการฝึกฝนให้ ค้นคว้าวิจัย วางแผน ออกแบบ อภิปราย นำเสนอได้อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยทักษะและแนวทางต่างๆ ที่ได้ เรียนรู้ในการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลได้

การเตรียมตัวสอบ SAT
นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ที่อยู่ในระดับ 5 (หรือเทียบเท่า TOEFL iBT 70/ IELTS 6) สามารถลงเรียนในชั้นเรียนเตรียมสอบ SAT ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นักเรียนกลุ่มนี้จะได้รับ ความดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความชำนาญในการเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษและการสอบวัดระดับภาษา

ตัวอย่างวิชาเลือกต่างๆ*

 • การเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT
 • การเตรียมตัวสอบ IELTS
 • ภาษาอังกฤษสำหรับสาขา STEM (Science, Technology, Engineering เเละ Math)
 • การสื่อสารธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน
 • การออกเสียง
 • คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • การใช้ชีวิตในเมือง Los Angeles

*วิชาตัวอย่างเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับวิชาเลือกอื่นๆ กรุณาไปที่: http://international.usc.edu/IEP_FocusClasses.pdf

ค้นหาเสน่ห์เมือง Los Angeles
สำรวจเมือง Los Angeles กับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียนทุกๆ สัปดาห์ ในฐานะ นักเรียนของ USC International Academy นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ในทุกๆ สัปดาห์ในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของเมือง Los Angeles

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • เที่ยวชม Disneyland
 • ชมภาพยนตร์ที่ฮอลลีวู้ด
 • พายเรือคายัคที่ Long Beach
 • เที่ยวงานเทศกาล Los Angeles County
 • ชมปลาวาฬ□เที่ยวหาดทราย Santa Monica และท่าเรือ
 • เพลิดเพลินกับสวนสนุก Six Flags
 • งานโชว์รถยนต์ Los Angeles Auto Show

ข้อดีของหลักสูตร

 • เรียนรู้วัฒนธรรมใน Los Angeles และกิจกรรมสันทนาการภายในมหาวิทยาลัย
 • ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทั้งทางด้านการเรียน การเดินทางเข้าประเทศและมีอาจารย์ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
 • นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้ : ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์แลบ ศูนย์การแพทย์ โรงยิม สระว่ายนํ้า โรงอาหาร และคอฟฟี่ชอป
 • ใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
 • การสอนในห้องเรียนขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน เรียนในวิทยาเขตของ USC
 • ชั้นเรียนที่เน้นวิชาเฉพาะ และห้องแลบทางภาษาในหัวข้อที่สนใจ
 • ที่พักของมหาวิทยาลัยที่มีบริการตลอดทั้งปี

กลุ่มสนทนา

ในแต่ละสัปดาห์นักเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มสนทนา ซึ่งถือเป็นโอกาส ที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาฝึกฝนทักษะทางภาษากับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง หัวข้อการสนทนาประกอบด้วย วัฒนธรรมอเมริกัน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เหตุการณ์ปัจจุบันและหัวข้อที่นักเรียนสนใจ

ข้อดี:

 • พัฒนาทักษะทางภาษานอกห้องเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนามิตรภาพที่ดีกับนักศึกษาของ USC
 • นักเรียนสามารถเลือกหัวข้อสนทนาที่สนใจในระดับที่เหมาะสม

ดูตารางกลุ่มสนทนากรุณาไปที่ : https://clients.mindbodyonline.com/classic/home?studioid=3508

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรเเละวันเปิดเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Academic Semester

 • ค่าเล่าเรียน : $5700 USD
 • ค่าบริการของมหาวิทยาลัย : $950 USD
 • 5 มกราคม 2017 – 21 เมษายน 2017
 • 23 กุมภาพันธ์ 2017 – 16 มิถุนายน 2017
 • 4 พฤษภาคม 2017 – 11 สิงหาคม 2017
 • 11 กันยายน 2017 – 15 ธันวาคม 2017

ข้อกำหนดในการรับเข้าเรียน

 •  มีอายุอย่างน้อย 17 ปี
 • ได้รับวีซ่านักเรียนประเภท F1 (ทางสถาบันจะออกเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่านักเรียนทันทีที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นช่วงฤดูร้อน

 • ค่าเล่าเรียน : $2850 USD
 • ค่าบริการมหาวิทยาลัย : $475 USD
 • 4 พฤษภาคม 2017 – 16 มิถุนายน 2017
 • 26 มิถุนายน 2017 – 11 สิงหาคม 2017*

2016หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น Extended Academic Semester

 • ค่าเล่าเรียน : $8550 USD
 • ค่าบริการมหาวิทยาลัย : $1535 USD
 • 27 ตุลาคม 2016 – 21 เมษายน 2017*
 • 26 ตุลาคม 2017 – 20 เมษายน 2018*

ทางเลือกในการเตรียมตัวสอบ SAT

นักเรียนที่อยู่ในระดับ 5 (หรือเทียบเท่า TOEFL iBT 70/ IELTS 6) สามารถลงเรียนในชั้นเรียนเตรียมสอบ SAT ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ปิดเทอมช่วงฤดูหนาวประมาณ 3 สัปดาห์ ดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://iastudents.usc.edu/dates/

เนื้อหาหลักสูตร
 • การอ่านและการเขียน
 • การฟังและการพูด
 • วิชาเลือกเฉพาะ : วิชาเลือกเฉพาะต่างๆ นี้มุ่งเน้นในเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ เช่น การสื่อสาร ทางธุรกิจ, การออกเสียงคำ, TOEFL/IELTS, การใช้ชีวิตใน LA, สื่อสารมวลชน และอื่นๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Learning Curve ได้ที่

สาขากรุงเทพฯ โทร : 02-943-8380 และ 086-326-8241 หรือ 081-7018574-5

สาขาเชียงใหม่ โทร : 053-336-908
Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่