ระดับมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์จัดเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนระดับมัธยมในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลหลัก ๆ มากมายดังนี้

Kristin_Learning curve

•      ระบบการศึกษาชั้นนำ โดยนำต้นแบบจากอังกฤษ

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยได้รับการประยุกต์มาจากระบบอังกฤษ ดังนั้น นักเรียนที่จบจากระบบนิวซีแลนด์จึงสามารถเลือกเรียนต่อในประเทศต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ทั้งอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง

•      ประเทศสงบเงียบ ปลอดภัย เน้นธรรมชาติ

ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับความสงบเงียบ และความปลอดภัยอย่างมาก เพราะมั่นใจได้ว่านักเรียนจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนที่สุดเพื่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีที่สุดเช่นกัน

•      ผู้คนเป็นมิตร อัธยาศัยดี

คนนิวซีแลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องความเป็นมิตรและเข้าใจในความแตกต่าง ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์ก็จะปรับตัวได้เร็วเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและเข้าใจกัน

•      ค่าเรียนสมเหตุสมผล

เนื่องจากค่าครองชีพในนิวซีแลนด์ไม่สูงมากนัก ประกอบกับรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก ทำให้ค่าเรียนในนิวซีแลนด์จัดว่าสมเหตุสมผลที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนที่มีราคาต่ำสุดประมาณ NZ$ 10,000 ต่อปี หรือประมาณ 220,000 บาท ส่วนค่าที่พักก็ค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณ NZ$200-250 ต่อสัปดาห์

•      ให้นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนได้ไม่ยาก

ด้วยความที่นิวซีแลนด์เปิดเรียนปีละ 4 เทอม ทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ทุกเทอม ถึงแม้ว่าหลาย ๆ โรงเรียนจะไม่รับนักเรียนในเทอมสุดท้าย แต่นักเรียนก็ยังมีโอกาสเข้าเรียนได้ ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาส นอกจากนั้น โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่จำกัดว่านักเรียนจะมีผลการเรียนสูงหรือต่ำ หากแต่ว่านักเรียนมีความตั้งใจที่จะมาเรียนจริง โรงเรียนก็จะเปิดโอกาสรับนักเรียนต่างชาติได้

•      เปิดโอกาสให้เลือกเรียนวิชาตามความชอบ และความถนัด

จุดเด่นสำคัญของระบบการศึกษานิวซีแลนด์คือการพัฒนา IQ และ EQ ของนักเรียนไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ ความถนัดและความชอบมากมาย เพราะการที่นักเรียนได้เรียนวิชาที่ตนชอบและถนัด จะทำให้นักเรียนเรียนได้ดี และมีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น และผลลัพธ์ก็คือ นักเรียนได้ค้นพบตัวเองและมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคต

แผนผังเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมัธยมของนิวซีแลนด์และไทย

เทอมการศึกษาในนิวซีแลนด์

เทอม ปี 2559 ปี 2560
1 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 30 มกราคม – 13 เมษายน
2 2 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 1 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม
3 25 กรกฏาคม – 23 กันยายน 24 กรกฎาคม – 29 กันยายน
4 10 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 16 ตุลาคม – 20 ธันวาคม

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศนิวซีแลนด์ (Ministry of Education, New Zealand)

 


หลักสูตรการเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

•      ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 โดยจะมีวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกมากมาย ซึ่งวิชาพื้นฐานที่เรียนมี อังกฤษ, ศิลปะ, พละ+สุขศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังมีวิชาเลือกอื่น ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ งานช่าง งานไม้ การตัดเย็บ การทำอาหาร เป็นต้น

•      Year 9 และ 10 นักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าชอบวิชาไหน หรือสาขาไหน และเลือกเรียนตามสาขานั้นในระดับที่สูงขึ้น เช่นชอบเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็จะเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ใน Year 11-13

•      Year 11 (NCEA Level 1) เป็นปีที่เริ่มสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร มีวิชาบังคับ 3 วิชา คือ อังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาที่เหลือก็จะเลือกเรียนตามสายวิชาที่ตนถนัดหรือชอบอีกอย่างน้อย 2 วิชา

•      Year 12 (NCEA Level 2) มีวิชาบังคับเพียง 1 วิชา คือ อังกฤษ และเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ตามสายวิชาที่เรียนใน NCEA Level 1 รวมอย่างน้อย 5 วิชา นักเรียนไทยส่วนใหญ่ เมื่อได้รับวุฒิ NCEA Level 2 ก็สามารถนำวุฒิการศึกษามาเทียบวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการเรียนต่อโปรแกรมนานาชาติในมหาวิทยาลัยของไทยได้

•      Year 13 (NCEA Level 3) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชาในสายวิชาเดียวกับ NCEA Level 1 และ 2 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อไป

การเก็บหน่วยกิต

•      NCEA LEVEL 1 จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ 80 หน่วยกิต โดยบังคับ 8 หน่วยกิตเป็นวิชาภาษาอังกฤษ (4 หน่วยกิต Writing และ 4 หน่วยกิต Reading) รวมถึง 8 หน่วยกิตคณิตศาสตร์

•      NCEA LEVEL 2  จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ  80 หน่วยกิต โดย 60 หน่วยกิต ต้องเป็นวิชาของ Level 2

•      NCEA LEVEL 3  จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ  80 หน่วยกิต โดย 60 หน่วยกิต ต้องเป็นวิชาของ Level 3

•      การเก็บหน่วยกิตจะดำเนินไปตลอดปี โดยจะเก็บ Internal Unit  ระหว่างปี และ External Unit ปลายปี

ระบบการศึกษาอื่น ๆ ในนิวซีแลนด์

นอกจากระบบ NCEA ซึ่งเป็นระบบการศึกษาระดับชาติแล้ว ยังมีโรงเรียนชั้นนำจำนวนหนึ่งที่นำระบบการศึกษาอื่น ๆ มาใช้เป็นระบบที่สอง ระบบอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมจะมีระบบ Cambridge และ International Baccalaureate (IB) โดยนักเรียนจะมีโอกาสเลือกเรียนระหว่างระบบ NCEA หรือ ระบบที่สอง ทั้งระบบ NCEA, Cambridge และ IB ต่างมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสเลือกระบบที่ตรงกับตัวเองมากที่สุด

จุดเด่นของระบบ NCEA คือ มีวิชาให้นักเรียนเลือกเรียนมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับความหลากหลายทางวิชาการ และมีโอกาสเลือกทางเดินที่เหมาะกับตัวเองที่สุด

จุดเด่นของระบบ Cambridge คือ ระบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและมีความเข้มข้นทางวิชาการอย่างมาก นักเรียนจะเน้นเรียนวิชาเฉพาะสายเพื่อที่จะนำตัวเองไปสู่สายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

จุดเด่นของระบบ International Baccalaureate (IB) คือ นักเรียนจะได้ปลูกฝังให้ได้เรียนรู้ในทุกด้านทางวิชาการเช่น วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, ภาษาที่ 1 และ 2, ศิลปะ และการพัฒนาตนเอง นักเรียนจะมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสริมทักษะการเป็นผู้นำ เป็นต้น

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์และค่าใช้จ่ายในการเรียน

1.       โรงเรียนรัฐบาล (State School) มีข้อจำกัดว่าจะต้องรับนักเรียนนิวซีแลนด์ในเขตเพื่อเข้าเรียน โดยปกติ โรงเรียนรัฐบาลของนิวซีแลนด์จะมีสภาพที่ดีและมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี เพราะได้รับการสนันสนุนอย่างมากจากรัฐบาล ส่วนใหญ่ โรงเรียนรัฐบาลจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ปกติจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 ถึง 3,000 คน ค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติก็จะค่อนข้างสมเหตุสมผล โดยเฉลี่ยประมาณ NZ$10,000-16,000 ต่อปี ส่วนค่าที่พักก็จะขึ้นอยู่กับเมืองที่ตั้ง โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ NZ$200-250 ต่อสัปดาห์

2.       โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (Integrated School) โรงเรียนเหล่านี้จะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรัฐบาล โดยส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีโอกาสเลือกรับนักเรียนได้ตามมาตรฐานของตน นักเรียนนิวซีแลนด์ที่มาเรียนที่นี่มักจะต้องจ่ายค่าเรียนสูงกว่าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล โดยปกติ โรงเรียนประเภทนี้จะมีจำนวนนักเรียนไม่มาก ประมาณ 500-1,500 คน ส่วนค่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติก็จะสุงกว่าโรงเรียนรัฐบาลเล็กน้อย โดยเฉลี่ยประมาณ NZ$15,000-18,000 ต่อปี ส่วนค่าที่พักก็จะขึ้นอยู่กับเมืองที่ตั้ง โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ NZ$200-250 ต่อสัปดาห์

3.       โรงเรียนเอกชน (Private School) มักจะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และมีการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี จำนวนนักเรียนอาจจะมีเพียง 250-1,000 คน ขึ้นอยู่กับเมืองที่ตั้ง ค่าเรียนจะค่อนข้างสูงโดยประมาณ NZ$15,000-30,000 ต่อปี ในขณะที่ค่าที่พักเฉลี่ยประมาณ NZ$220-250 ต่อสัปดาห์

New Zealand High School PhotoNew Zealand High School PhotoNew Zealand High School Photo

ที่พักสำหรับนักเรียนในนิวซีแลนด์

ที่พักที่เป็นที่นิยมในนิวซีแลนด์จะมี 2 แบบด้วยกัน

  1. Homestay หรือครอบครัวท้องถิ่น นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกีวีและได้ฝึกภาษากับเจ้าของบ้าน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่พักลักษณะนี้ นอกจากนั้น นักเรียนยังรู้สึกถึงความอบอุ่นในรูปแบบครอบครัวอีกด้วย ครอบครัวท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะต้องผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยจากตำรวจก่อนที่จะสามารถอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาอยู่ได้ ผู้ปกครองจึงวางใจได้ระดับหนึ่งว่านักเรียนจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
  2. Boarding House หรือ Student Hostel ซึ่งเป็นหอพักสำหรับนักเรียน แต่ละหอพักจะมีผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการกินอยู่หลับนอนและการเรียน นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีระเบียบ จะมีเพื่อนใหม่ ๆ และได้สนุกกับกิจกรรมที่ทางหอพักจัดให้กับนักเรียนมากมาย แต่ละหอพักจะมีกฏระเบียบของหอพักให้กับนักเรียนได้ทำตาม โดยปกติ นักเรียนที่มีอายุน้อยจะอยู่รวมกันห้องละหลาย ๆ คน เมื่อเรียนปีสุดท้ายก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ห้องเดี่ยวเพื่อเป็นการฝึกและเตรียมตัวให้คุ้นชินกับชีวิตนักเรียนในมหาวิทยาลัยในเบื้องหน้าอันใกล้

การเทียบวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์ในประเทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์เท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดยให้ผู้จบการศึกษาจากนิวซีแลนด์ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดั้งต่อไปนี้

  1. จบการศึกษาโดยสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) จำนวนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาใน Level 2 หรือ สูงกว่า จำนวนไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต และวิชาใน Level 1 หรือสูงกว่าจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 หน่วยกิต

การพิจารณาวิชา ให้นับวิชา English for Speakers of Other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ด้วย ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA Level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาจาก ของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 1 ดังกล่าว ให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

  1. จบการศึกษาโดยสอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ใน Level 2 หรือสูงกว่านี้อย่างต่ำ 5 วิชาไม่ซ้ำกัน นับจำนวนรวมไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชาได้แก่
  • English (Literacy) ใน Level 2 หรือไม่ต่ำกว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต
  • Mathemetics (Numeracy) ใน Level 2 หรือไม่ต่ำกว่านี้ อย่างน้อย 4 หน่วยกิต

การพิจารณาวิชา ไม่นับรวมวิชา English for Speakers of Other Languages (ESOL) ผู้จบการศึกษาได้รับใบแสดงผลการสอบ (Record of Achievement) และหนังสือรับรองระดับ จำนวนวิชาและจำนวนหน่วยกิตแต่ละวิชาจาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทั้งนี้ การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อ 2 ดังกล่าวให้มีผลสำหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ที่เราเป็นตัวแทน

(กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เกาะเหนือ

เกาะใต้

ที่มา: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่