เรียนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ England เมือง Bath 2012

เรียนภาษาช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ England เมือง Bath 2012


Languages United, Bath School of Languages

เมือง Bath, England

วันที่ 1 – 28 เมษายน 2555 สำหรับนักเรียนอายุ 10 ปีขึ้นไป

สถานที่เรียนและหลักสูตร  :

หลักสูตร 4 สัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษรวม 54 ชั่วโมง (นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป จะได้เรียนกับนักเรียนต่างชาติ) ช่วงบ่ายทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ ทัวร์รอบเมือง Bath โดยการนั่งรถ 2 ชั้นชมเมือง สนุกกับการช๊อปปิ้งของที่ระลึก หรือการเยี่ยมชมมหาวิหาร Bath Abbey มหาวิหารเก่าแก่กว่า 100 ปี อ่างอาบน้ำ Roman Bath อ่างอาบน้ำของชาวโรมันโบราณ  ซึ่งสร้างล้อมรอบบ่อน้ำพุร้อนถึง 3 แห่ง การล่องเรือชมแม่น้ำ Avon รวมถึงการเที่ยวเมือง ใกล้เคียง อาทิ เยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Stonehenge ซึ่งเกิดขึ้นมากว่า 3,000 ปี ก่อนคริสตกาลในเมือง Salibury พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการเยี่ยมชม ถ้ำแม่มดในตำนาน Wookey Hole ที่เมือง Wells

ประเทศอังกฤษ เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศสวยงาม และเป็นต้นแบบของภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นความเจริญ ทางด้านวัฒนธรรม หรือประเพณีที่มีสืบเนื่องกันมานับร้อยปี อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางความ เจริญทางด้านพาณิชย์ เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นสาเหตุให้มีนักเรียนต่างชาติ นิยมเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องทุกปี

เมืองบาธ (BATH) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมัน ตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าเอวอนที่เขียวชอุ่ม เป็นเมืองที่มีบ่อน้ำพุร้อนมากกว่า 4 ล้านลิตร ถือเป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศอังกฤษ และได้รับการจัดให้เป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก ในยุคต้นศตวรรษที่ 18 เมืองบาธได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป เมืองนี้ห่างจากลอนดอนเพียง 90 นาที โดยรถยนต์

ทัศนศึกษาต่างเมือง :

– เที่ยวมหานครลอนดอน แวะช๊อปห้าง Harrods
– เที่ยวเมือง Cardiff แห่งแคว้น Wales
– เที่ยวเมือง Salisbury ชมสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก Stonehenge
– เที่ยว Oxford เมืองแห่งมหาวิทยาลัย และ Christchurch College สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Harry Potter

สถานที่พัก, อาหาร  และการเดินทางไปโรงเรียน :

พักกับครอบครัวชาวอังกฤษห้องคู่ (2 คน) พร้อมอาหาร 3 มื้อทุกวัน (กรณีพักห้องเดี่ยวมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 3,000 บาท) การเดินทางมีทั้งแบบที่เดินไปโรงเรียน หรือขึ้นรถโดยสาร

ปฐมนิเทศ : วันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Welcome Back Party : กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สมัครพร้อมชำระมัดจำ 30,000  บาท ภายใน 29 กุมภาพันธ์

“รับส่วนลด 3,000 บาท ปิดรับสมัครภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2555″

ราคา 165,000 บาท

ราคานี้รวม

– ค่าวีซ่า พร้อมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับการบินไทยชั้นประหยัด
– ค่าที่พักกับครอบครัวชาวอังกฤษพร้อมอาหาร 3 มื้อ
– ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และค่าภาษีสนามบิน
– ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-ที่พัก ตลอดจนทัศนศึกษาตามรายการ
– ครูพี่เลี้ยงคนไทยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง (คณะนักเรียนอย่างต่ำ 10 คน)

ราคานี้ไม่รวม

– ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดิน (กำหนดไม่เกิน 30 กก / คน) ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัคร และเตรียมเอกสาร สำหรับขอวีซ่าพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท ภายในวันที่ทำการจอง และชำระค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการคืนเงินมัดจำไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *