วีซ่าแคนาดา

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนในแคนาดา

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า IMM 1294 และ IMM 5645 แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว   พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าดังต่อไปนี้:

  1.  หนังสือเดินทาง: อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย )  เอกสารส่วนตัว บัตรประชาชน, ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี), สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน,  บัตรประชาชน บิดา มารดา
  2.  รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77  นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ดูรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง  ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่าของท่าน   (ขนาดดูตามเอกสารแนบไฟล์)

3.  จดหมายตอบรับการเข้าศึกษา (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และวันเดือนปีเกิดของนักเรียน หลักสูตรการเรียนและระดับโปรแกรมที่จะเรียน วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเรียน, ใบรับเงิน

4.  หลักฐานการเรียนล่าสุด : เช่น ทรานสคริป / ใบรับรองการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)

5.  หลักฐานสนับสนุนทางด้านการเงิน  ควรเป็นบิดา หรือ มารดา   (เป็นภาษาอังกฤษ)

 5.1   Bank letter  และ Bank Statement เงินฝากออมทรัพย์ /เงินฝากประจำ  (ระบุเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน)

5.2   หลักฐานการงานของผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์ทางด้านการเงิน (เป็นภาษาอังกฤษ)

-  กรณีเป็นพนักงาน มีใบรับรองจากบริษัท ระบุตำแหน่ง /เงินเดือน/วันที่เริ่มทำงาน

-  กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท

6.  นักเรียนที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอหนังสือตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลเพื่อยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรมในทะเบียนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7.  นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีใบ Custodian  A/B ฉบับจริงยื่นให้กับทางสถานทูต

8.  ใบตรวจสุขภาพ  E-Medical จากโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6  เดือน หรือ 183 วัน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ

บริษัท เลอร์นนิ่งเคิร์ฟ บริการดำเนินเรื่องวีซ่าให้นักเรียนทุกท่านที่สมัคร

รายชื่อสถานพยาบาลที่นักเรียนต้องไปตรวจร่างกายในการทำวีซ่านักเรียน

1. โรงพยาบาล BNH ชั้น 4 โซน A

เวลาเปิด-ปิด      วันจันทร์-วันพุธ และศุกร์                 9.00 – 14.30 น.

                        วันพฤหัส และ วันเสาร์                    9.00 – 12.00 น.

                วันอาทิตย์                                     วันหยุดคุณหมอ

ชื่อคุณหมอที่ตรวจสุขภาพของวีซ่าแคนาดาคือ  ปีเตอร์ โคเมอร์
ราคาค่าตรวจสุขภาพ  ประมาณ 3,800 – 4,900 บาท

ที่อยู่ โรงพยาบาล BNH
9/1, ถนนคอนแวนต์  แขวงสีลม เขตสีลม กทม 10500
Tel. 02-686-2700 ต่อ 4445 – 4447
.
2. โรงพยาบาล กรุงเทพ
เวลาเปิด-ปิด วันจันทร์-วันเสาร์                                8.00 – 14.00 น.
                   วันอาทิตย์                                         วันหยุดคุณหมอ
.

ชื่อคุณหมอที่ตรวจสุขภาพของวีซ่าแคนาดาคือ  Doctor    Kanwan Singh
ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 3,900 – 4,300 บาท

.
ที่อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซอยศูนย์วิจัย 7  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310     Tel.02-318 0066
.
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสุขภาพมีดังนี้ 
1. สำเนาพาสปอร์ตตัวจริง / บัตรประชาชน
2. เอกสารตรวจสุขภาพ จากทางสถานทูต (รอจากสถานทูต)
*** เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดแพทย์ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบราคา และเอกสารที่ต้องนำไปอีกครั้งค่ะ
.
.
การขอหนังสือตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการขอใบตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล

•สำเนาพาสปอร์ต

•สำเนาวีซ่าปัจจุบัน  (ถ้ามี)

•สำเนาทะเบียนบ้าน

•สำเนาบัตรประชาชน  ผู้สมัคร /บิดา + มารดา

•ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี)

•รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ

•พิมพ์ลายนิ้วมือ (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

•ใบ invoice จาก โรงเรียน  /  ใบโอนเงินค่าเรียน (ติดต่อขอจากเจ้าหน้าที่เลอร์นนิ่งเคิร์ฟ จัดเตรียมให้)

•ค่าธรรมเนียมประมาณ 100+ บาทค่ะ

•สำเนาเอกสารทุกฉบับ และต้องเขียนว่า สำเนาถูกต้องพร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาค่ะ

*****  ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 30 วัน

สถานที่ติดต่อ

•สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ปทุมวัน ฝ่ายตรวจสอบพฤติกรรมบุคคล อาคาร 24 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โทร : 02 205 2167-9 เปิดเวลา 8:30-16:30 น

.
ค่าธรรมเนียมวีซ่า
การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ทุกประเภท  สถานทูตจะรับเฉพาะแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “ Embassy of Canada “เท่านั้น 4500 บาท + ค่าบริการ  VFS (Thailand) Ltd  659 บาท ค่า SMS  60 บาทชำระเป็นเงินสด
.
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สถานทูตเรียกเก็บ เมื่อยื่นใบสมัครวีซ่าพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแล้ว เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการพิจารณาใบสมัครของท่าน   ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการยกเลิก  ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม 
.
การยื่นใบสมัคร
สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยระบบออนไลน์ หรือ ทางเลอร์นนิ่งเคิร์ฟบริการยื่นให้ ที่  VFS Canada กรุงเทพฯ
ในเวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น. น. รับพาสปอร์ตคืน  เวลา 10.00 – 16.00 น.
.
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
 ประมาณ 8 – 10 อาทิตย์
————————————————————————————————————-


Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่