ระดับมัธยมศึกษา ออสเตรเลีย

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)

การจัดการศึกษาระดับมัธยมในประเทศออสเตรเลียอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละรัฐ โรงเรียนในออสเตรเลียมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนรัฐบาลเป็นประเภทไป-กลับส่วนโรงเรียนเอกชนมีทั้งไป-กลับ และโรงเรียนประจำ นอกจากนี้แบ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนหรือสหศึกษา โดยทั่วๆ ไปจะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนต่อทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 ซึ่งเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล(Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่ออสเตรเลีย ถ้าไม่มีทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าเรียนจะช่วยจัดหาผู้ปกครองให้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็นมัธยมตอนต้นเริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1- ม.4 ของไทย และมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 – ม.6 ของไทย หน่วยการศึกษาของแต่ละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตรและการประเมินผลเป็นของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการจัดหลักสูตรหรือเพิ่มเติมวิชาเรียนทั้งนี้ต้องอยู่ในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐานของหลักสูตรจะอยู่ในระดับที่ดี ทัดเทียมกันทุกรัฐโดยมีการจัดให้มีการสอบมาตรฐานสำหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนที่ได้รับในระดับชั้นปีที่ 11 และ 12 มีความสำคัญมากในการเลือกอันดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีระบบการสอบเข้าในระบบเอ็นทรานซ์ การรับนักเรียนเข้าเรียน จึงกำหนดจากคะแนนเฉลี่ยระหว่างการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษากลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน

ภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 เทอมคือ

เทอม 1 ปลายเดือนมกราคม – กลางเดือนเมษายน

เทอม 2 ปลายเดือนเมษายน – กลางเดิอนกรกฏาคม

เทอม 3 ปลายเดือนกรกฏาคม – กลางเดือนกันยายน

เทอม 4 ปลายเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคม

โรงเรียนที่แนะนำมีดังต่อไปนี้

Prince Alfred College

The Kilmore International School

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่