วีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Paper-based)

(สำหรับเรียนหลักสูตรภาษา หรือหลักสูตรสายอาชีพ)

 1. กรอกแบบฟอร์ม 157A, 956 และ Pass back   (รับจาก Learning Curve)
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. CoE (Confirmation of Enrolment) (จะได้รับเมื่อชำระค่าเล่าเรียนแล้ว)
 4. หลักฐานการศึกษา (Transcript)  ตัวจริงภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา, ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL
 5. หลักฐานการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงงานปัจจุบัน (เป็นภาษาอังกฤษ)
 6. เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของสปอนเซอร์
 • ผู้สนับสนุนด้านการเงิน (สปอนเซอร์) ของนักเรียนควรเป็นพ่อ แม่ ดีที่สุด หรือญาติพี่น้องของฝ่ายพ่อหรือแม่

ที่นามสกุลเดียวกับนักเรียน (นามสกุลเปลี่ยนหลังการสมรสก็ได้)

 • สมุดบัญชีธนาคาร ตัวจริง  พร้อมสำเนารายการย้อนหลัง 6  เดือน จำนวน 1 ชุด   ยอดเงินคงเหลือ หลักแสนขึ้นไป

** ห้ามเคลื่อนไหว หรือถอนเงินออกจากบัญชีที่ยื่นจนกว่าวีซ่าอนุมัติค่ะ**

 • ใบรับรองการทำงาน ของผู้สนับสนุนการเงิน หาก เป็นธุรกิจส่วนตัว ให้นำสำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์มีระบุชื่อสปอนเซอร์ เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน  พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ กรณีผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการวัยเกษียณ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบรับรองว่าเป็นผู้สนับสนุนการเงินพร้อมลายเซ็น (แบบฟอร์มจาก Learning Curve)
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของทั้งนักเรียน และผู้สนับสนุนด้านการเงิน อย่างละ 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทาง Passport เล่มจริง (มีอายุเกิน 6 เดือน)
 3. วีซ่าเก่าที่เคยไปออสเตรเลีย (ถ้ามี)
 4. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน
 5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค จำนวนเงิน  16,900  บาท สั่งจ่าย

      “สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ” พร้อมเงินสดค่าธรรมเนียม VFS 600 บาท

 1. ตรวจสุขภาพ – เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากยีนเอกสารวีซ่าเข้าไปสถานทูตแล้ว โดยทางเราจะแจ้งให้นักเรียนทราบ และส่งใบนำตรวจสุขภาพให้ทางอีเมล์หรือแฟ็กซ์ จากนั้นให้นักเรียนนำใบนำตรวจนี้พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ไปตรวจสุขภาพได้ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย  ซึ่งทางโรงพยาบาลจะส่งผลตรวจทางออนไลน์ไปยังสถานทูต

** เอกสารสำเนาทุกอย่างต้องเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยค่ะ

และ เอกสารทุกอย่างควรเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น ทะบียนบ้านและบัตรประชาชน ค่าแปล 200 บาท/หน้า

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า   :  สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่านักเรียน 7-21 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารเข้าสถานทูต   และอาจมากกว่า 12 วันทำกากรณีที่สุขภาพของท่านมีปัญหาหรือสถานทูตต้องการเอกสารเพิ่ม

 

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

VFS AUSTRALIA อาคาร Trendy office ชั้น 28
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 0
9.00-17.00 น

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 7-21 วัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า 16,900 บาท

 

 Back to Top
FEATURED PROGRAMS
แนะนำโรงเรียนอินเตอร์/โรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์ อ่านรายละเอียด..
การเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัย Top 10 ในอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา อ่านรายละเอียด..
เรียนต่อปริญญาตรีสิงค์โปร์ 2 ปีจบ อ่านรายละเอียด..
RECOMMENDEDCONTACT US

สำนักงานใหญ่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

โทร:02-943-8380

มือถือ : 065-562-6464 และ 086-326-8241

e-mail: info@learningcurve-th.com

สาขาเชียงใหม่

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.

โทร: 053-336-908

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม สามารถฝากข้อความ และทางเราจะติดต่อกลับไป โดย คลิกที่นี่